< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגות עידוד והצטיינות לסטודנטים לתואר ראשון מטעם המרכז לחקר המזרח התיכון ומרכז אסיה [ללא הגבלת מקום] דדליין=1.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9012406/

המרכז לחקר המזרח התיכון ומרכז אסיה יעניק בשנת הלימודים תשע"ט מלגות עידוד ומלגות הצטיינות על סך 2000 ₪ כל אחת, לסטודנטים ולסטודנטיות לתואר ראשון.

הענקת המלגות תתבצע בחלוקה לשני מסלולים:

  1. מלגת עידוד עבור לימודי ערבית ופרסית מדוברות –

רשאים להגיש בקשה למלגה – סטודנטים לתואר ראשון שלומדים לימודי תעודה בשפות הערבית או הפרסית המדוברות וחברים במרכז לחקר המזה"ת ומרכז אסיה.

  1. מלגת הצטיינות בלימודי המזה"ת, מדעי המדינה, מרכז אסיה והאסלאם:

רשאים להגיש בקשה למלגה – סטודנטים לתואר ראשון שלומדים בחוגים ללימודי מדעי המדינה, המזרח התיכון, מרכז אסיה ואסלאם וחברים במרכז לחקר המזה"ת ומרכז אסיה.

לצורך הגשת בקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. אישור לימודים לשנה"ל הנוכחית
  2. גיליון ציונים עדכני
  3. מכתב בקשה (עד עמוד)
  4. אישור על התנדבות בקהילה – יתרון

דרישות המלגה:

סטודנט שזכה במלגה יחויב להגיש עבודה אקדמית בהתאם להנחיות המרכז.

אופי העבודה והיקפה יפורסמו בנפרד באתר המרכז – https://www.ariel.ac.il/wp/mecarc/

מועד אחרון להגשת בקשות: 01/05/2019

לפרטים נוספים: mecarc@ariel.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה