< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגות מנדל סכוליון לדוקטורנטים, 2022-2019 [ירושלים] דדליין=5.3.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9011915/

קול קורא: מלגות מנדל סכוליון לדוקטורנטים

לשנים תש”ף -תשפ”ב, 2022-2019

הודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

מרכז מנדל סכוליון מתכבד להזמין דוקטורנטים להגיש מועמדות למלגות לשנים תש”ף–תשפ”ב. בשלוש השנים הללו, מראשית אוקטובר 2019 ועד סוף ספטמבר 2022, תפעל במרכז קבוצת המחקר “שולחנות ערוכים: אכילה, גבולות ומעברים בין-תרבותיים”, והדוקטורנטים שיזכו במלגות יהיו חברים בקבוצת מחקר זו.

בקבוצה חברים ארבעה חוקרים בכירים:

 • פרופ׳ זאב וייס, המכון לארכאולוגיה, האוניברסיטה העברית
 • פרופ’ נתן וסרמן, המכון לארכאולוגיה, האוניברסיטה העברית
 • ד”ר יאיר פורסטנברג, החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה העברית
 • ד”ר דנה קפלן, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

להצעת המחקר של הקבוצה, לרבות קורות החיים של חבריה, לחצו כאן.

דוקטורנטים המעוניינים להצטרף לקבוצה זו מוזמנים להגיש את מועמדותם. ייבחרו ארבעה מלגאים, שמחקריהם עשויים לתרום לעבודת הקבוצה וגם להיזון ממנה. שימו לב: מרכז מנדל סכוליון שואף להיות בית וחממה של מחקר מצטיין ורב-תחומי, ומכאן שיתקבלו בברכה מועמדים הבאים ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפים את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה.

למועמדים שייבחרו תוענקנה מלגות ויוקצו מקומות עבודה לצד החוקרים הבכירים. בדרך זו יוכלו כל חברי הקבוצה לעבוד על עבודתם הקולקטיבית, וגם על מחקריהם האישיים, מתוך זמינות הדדית ושיתוף פעולה.

תנאי המלגה

 • כל תלמיד מחקר יקבל מלגה בגובה 75,000 ש”ח לשנה במשך שלוש שנים בכפוף לתקנון מלגות דוקטורנטים של האוניברסיטה.
 • המלגאים יתמסרו במשך שלוש שנות המלגה להכנת עבודות הדוקטור שלהם וגם ישתתפו בכל פעילויות מרכז מנדל סכוליון ופעילויות הקבוצה, לרבות פרסום מאמר בעקבות הרצאה בכנס המסכם של הקבוצה.
 • עבודת הקבוצה תתנהל בהר הצופים, בבניין מנדל. המלגאים מתחייבים לעבוד בסביבת העבודה שתוקצה להם לפחות ארבעה ימים בשבוע.
 • במשך תקופת המלגה אסור למלגאים להיות מועסקים בעבודה נוספת, פרט לעבודה בהוראה באוניברסיטה או עבודה אחרת התורמת להכשרתם האקדמית, בהיקף של עד חצי משרה בהתאם לתקנון הנ”ל.

הגשת מועמדות

 • רשאים להגיש מועמדות תלמידי מחקר או מי שיהיו תלמידי מחקר באוניברסיטה העברית בראשית שנה”ל תש”ף (אוקטובר 2019).
 • מועמדים פוטנציאליים מתבקשים לעיין בהצעת המחקר של הקבוצה, באמצעות הקישור המופיע לעיל.
 • על המועמד להגיש בדואר אלקטרוני למרכז מנדל סכוליון:
 1. אישור מהרשות לתלמידי מחקר על הרשמתו לדוקטורט. מי שטרם נרשם חייב להגיש מועמדות לרשות לתלמידי מחקר עד 1.7.2019, ואם אכן ייבחר כחבר בקבוצה, קבלתו תותנה בהרשמתו עד 1.10.2019 כתלמיד מחקר.
 2. הצעת מחקר. יש להגיש את תכנית המחקר שאושרה על-ידי הרשות לתלמידי מחקר. מי שטרם אושרה תכנית המחקר שלו יגיש מסמך אחר על כוונות המחקר שלו – מסמך שהוגש כבר לרשות, אם יש, או מסמך אחר.
 3. מסמך קצר (עד שני עמודים) המסביר כיצד עשוי המחקר של המועמד להשתלב בעבודת הקבוצה ולתרום לה.
 4. קורות חיים.
 5. שני מכתבי המלצה, אשר יוגשו ישירות בדוא”ל למרכז מנדל סכוליון על-ידי הממליץ.
 6. גיליונות ציוני ב”א ומ”א.

המועד האחרון להגשת מועמדות: 5 במרץ 2019.

ראיונות למועמדים סופיים יתקיימו ביום רביעי ה-20 במרץ 2019 בשעות אחר הצהריים.

Message publisher
מורן זיני גרדשטיין | מנהלת אקזקוטיבית מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח האוניברסיטה העברית בירושלים T +972.2.5882430 | F +972.2.5881196 scholion@savion.huji.ac.il
Full address
האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added