< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פוסט דוקטורט בבית הספר להיסטוריה [תל אביב] דדליין=28.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9011514/

ההשתלמות הפוסט-דוקטורנטית תהיה בחסות איש סגל בכיר מבית הספר להיסטוריה, או מסגל

החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת ת"א. על הזוכים במלגה לקחת חלק בפעילות מחקרית

הנוגעת לתחום המחקר והכתיבה שלהם.

יכולים להציג את מועמדותם חוקרים וחוקרות שיהיו זכאים לתואר דוקטור בתחום ההיסטוריה עד

לתחילת תקופת המלגה ) 10.2019 (, או מועמדים שלא חלפו יותר מחמש שנים מהמועד שבו קבלו

את תואר הדוקטור. בעלי תואר דוקטור מאוניברסיטת תל-אביב אינם יכולים להציג מועמדות.

על המועמדים לצרף אישור המעיד על מועד הזכאות לתואר, שלושה מכתבי המלצה, קורות חיים,

דוגמת כתיבה, תיאור תכנית המחקר בעת ההשתלמות הפוסט- דוקטורנטית והסכמת איש הסגל

המעניק חסות למחקר.

https://humanities.tau.ac.il/history-school/awards

מפרסם ההודעה
יעל לוי yaelevy@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה