< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח באוניברסיטה העברית [ירושלים] דדליין=22.1.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9010808/

אנו שמחים להכריז על מלגות הנשיא לשנת תש”פ לדוקטורנטים מצטיינים בפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית בירושלים. המלגות מיועדות לאפשר לזוכים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר.
הזוכים במלגות ישתתפו בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר ג’ק, ג’וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. בית הספר מאגד תחת כנפיו גם את התוכנית למלגאי מוסמך מצטיינים, את מרכז מנדל סכוליון ואת תכנית עמיתי מרטין בובר. ארבע היחידות משוכנות בבניין מנדל, שנועד לשמש כוורת אינטלקטואלית המעודדת שיח בין עמיתים.
המלגה
הגשת המועמדות לשנת תש”פ (2019/2020) פתוחה לסטודנטים שיהיו תלמידי תואר שלישי בשנת תש”פ. מועמדות למלגה יכולים להגיש תלמידי מ”א מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה למוסמך, תלמידים בעלי תואר מ”א מחקרי, תלמידים במסלול ישיר לדוקטורט, או תלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (אף לאחר אישור הצעת הדוקטורט) עד שנתיים מן ההרשמה לתואר.
מימוש הזכאות למלגה מחייב הרשמה ברשות לתלמידי מחקר עד 1 ביולי 2019.
תלמידי מ”א מחקרי המבקשים להיות מועמדים למלגות נשיא יירשמו על תנאי ברשות לתלמידי מחקר לשנת הלימודים תש”פ, ישלימו את כל חובות הלימודים שלהם עד 30 בספטמבר 2019 ויגישו אישור לזכאות לתואר עד 31 בדצמבר 2019. מלגתם של תלמידים שלא יסיימו את לימודיהם למוסמך (כולל קבלת ציון על עבודת הגמר) עד תאריך זה תישלל.
המלגה ניתנת במשך 4 שנים לכל היותר. גובה המלגה השנתית ינוע בין 55,000 – 60,000 ₪. בנוסף, מקבלי המלגה יזכו בפטור משכר לימוד (למעט המלגאים המקבלים פטור כחלק מהעסקתם כעוזרי הוראה בפקולטה). המלגה תשולם החל באוקטובר של כל שנה, בתשלומים חודשיים, עד סוף ספטמבר או במועד סיום המלגה או עד לאישור הדוקטורט (המוקדם מבניהם).
תלמידי בית ספר מנדל זכאים לתקציב למחקר ולעריכת פרסומים. כמו כן הם רשאים להגיש מועמדות למלגת נסיעה לחו”ל לצרכי מחקר עד לשנה אחת.

המועד האחרון להגשת מועמדות: ט”ז בשבט, תשע”ט ,22 בינואר 2019

ניתן להגיש בקשות באתר מלגות של האוניברסיטה, בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il
לשאלות בנוגע להגשות ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il

https://mandelschool.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90

Message publisher
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
Full address
האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added