< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: זכויות האדם והיהדות. תכנית מלגות במכון הישראלי לדמוקרטיה [ירושלים] דדליין=2.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9010214/

המכון הישראלי לדמוקרטיה פותח בימים אלו את ההרשמה למחזור התשיעי של התכנית הייחודית בתחום זכויות האדם והיהדות.

התכנית פתוחה לתלמידי מחקר לתואר שלישי בתחילת דרכם מכל מוסדות המחקר בישראל ושעריה פתוחים לפני כל העוסקים במדעי האדם, ובפרט תלמידים של מדעי הרוח, החברה, המשפטים והיהדות,

בתנאי שעיסוקם המחקרי מתמודד עם שאלות הקשורות במפגש שבין היהדות במובנה הרחב – דת, תרבות ולאום – ובין שיח זכויות האדם על כל היבטיו – משפט, מחשבה, תרבות ופוליטיקה.

בשנת הלימודים תש"פ יתקבלו לתכנית שישה תלמידי מחקר לכל היותר. כל אחד מהם יהיה זכאי למלגה שנתית בסך 65,000 ₪, במשך שלוש שנים לכל היותר.

מצורף קול הקורא וההנחיות להגשת מועמדות.

בברכה,

שירלי בן-טולילה

רכזת התכנית

https://www.idi.org.il/centers/1122/1184

מפרסם ההודעה
שירלי בן-טולילה, ראש לשכת סגני נשיא למחקר ומנהלת פרויקטים, shirlib@idi.org.il טל' 02-5300849
כתובת מלאה
המכון הישראלי לדמוקרטיה, פינסקר, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה