< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגות מוסה לחוגים ההיסטוריים - למוסמך [ירושלים ומדיסון, ויסקונסין] דדליין=31.1.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8122926/

התכנית ע”ש ג’ורג’ ל’ מוסה בהיסטוריה מכריזה על מלגת הצטיינות למוסמך לתלמידי ותלמידות החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים.

קרן מוסה מעניקה מלגת הצטיינות דו-שנתית למוסמך, הכוללת מלגת מחייה ופטור משכר לימוד. שנת הלימודים הראשונה תהיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שנת הלימודים השנייה תהיה באוניברסיטת ויסקונסין, מדיסון.

במהלך שנת הלימודים הראשונה הזוכה במלגה ישתתף בתכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים של בית ספר ג’ק, ג’וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. גובה מלגת המחייה בשנה זו 36,000 ש”ח. גובה מלגת המחייה באוניברסיטת ויסקונסין 3000 דולר בחודש. המימון לשנת הנסיעה כולל כרטיס טיסה וביטוח בריאות וכן סיוע בכרטיסי טיסה ובביטוח בריאות לבני משפחה נלווים.

המלגות מיועדות לתלמידי ותלמידות החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים עם עדיפות ללומדים בחוג להיסטוריה.

יכולים להגיש מועמדות רק מי שטרם החלו את לימודי המוסמך.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעמרי שפר רביב, רכז תכנית מוסה באוניברסיטה העברית בירושלים: omri.raviv@mail.huji.ac.il

הליך הגשת מועמדות למלגה:

ההרשמה תתבצע דרך המערכת להגשת מועמדות למלגות: http://scholarships.huji.ac.il

לוח זמנים:

מועד אחרון להגשת מועמדות: 31 בינואר 2019

מסמכים נדרשים להגשה:

שימו לב כי המסמכים היחידים שיש להגיש באנגלית הם קורות חיים ומכתב כוונות. ההמלצות ויתר המסמכים יכולים להיות בעברית.

  • שתי המלצות
  • קורות חיים באנגלית (עד שני עמודים)
  • תמונה
  • מכתב כוונות באנגלית- במכתב אנא התייחסו לתחומי העניין המחקריים שלכם/ן וכן לסיבה שתרצו לנסוע לשנת לימודים במדיסון.
  • דוגמת כתיבה (עד 20 עמודים: עבודת סמינר או כל כתיבה אקדמית אחרת)
  • גיליון ציונים תואר ראשון
  • טופס פרטים אישיים (ממוחשב, מופיע במערכת הרישום למלגות)

תנאי מלגת מוסה

המלגה מיועדת לאפשר לתלמידי ותלמידות מוסמך מצטיינים ומצטיינות להקדיש את עיקר זמנם ללימודים ומחקר. מתוך כך נגזרות הדרישות הבאות:

– מקבלי המלגה יהיו תלמידי האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת המוסמך. על המנחה להיות חבר/ת סגל באוניברסיטה העברית בירושלים.

– במהלך שנת לימודיהם הראשונה מקבלי המלגה ישתייכו לתכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים של בית ספר על שם ג’ק, ג’וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. כל זכויות וחובות משתתפי התכנית יכולו עליהם בשנה זו.

– מקבלי המלגה מתחייבים לנסוע בשנת לימודיהם השנייה לאוניברסיטת ויסקונסין. במהלך השנה בויסקונסין מקבלי המלגה ישתתפו בקורסים בהיקף של 6 נקודות זכות לפחות.

– קבלת המלגה תותנה בסיום כל החובות ללימודי בוגר עד 30 בספטמבר, 2019.

– המשך המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. וועדת מלגות מוסה תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי המלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה סמכות להורות על הפסקת המלגה, כאשר היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאי המלגה.

Message publisher
עמרי שפר רביב raviv.omri@gmail.com
Full address
אוניברסיטת ויסקונסין במדיסון והאוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים.
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added