< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לשנת 2018 לדוקטורנטים/ות [ישראל] דדליין=6.1.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8121810/

בית הנשיא מפעיל קרן לקידום מצוינות וחדשנות מדעית, בסיוע ועדת העיזבונות.

קרן זו מיועדת להענקת מלגות הצטיינות בידי נשיא המדינה על מנת לעודד הכשרה ומחקר אקדמי איכותי. השנה יוענקו על ידי נשיא המדינה עד 12 מלגות קיום בסכום של ₪150,000 כל אחת,לדוקטורנטים מצטיינים שעבודותיהם עוסקות ב:
” 70 שנות עצמאות: תודעת ריבונות, חזון השלום – תהליכי בנייה מדיניים, בטחוניים, כלכליים של המדינה והחברה בישראל”

זכאים להגיש בקשות למלגות הנשיא סטודנטים וסטודנטיות מכל הדיסציפלינות שמחקריהם נוגעים בנושאים אלו. אמות המידה לקבלת המלגות ואופן הגשת הבקשות מפורטים בתקנון, המפורסם באתר האינטרנט של בית הנשיא תחת ‘אותות פרסים ומלגות’ בכתובת:
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/decorations-awards-and-scholarships?chapterIndex=3

יש לקרוא את התקנון בעיון, למלא את טופס הבקשה ולצרף את המסמכים הנדרשים ,
בהתאם להנחיות ולמוסרם עד יום ראשון, כט’ בטבת תשע”ט, 6/1/19 , באחת הדרכים הבאות:
1. במסירה ביד, בשער בית הנשיא, רח’ הנשיא 3 ירושלים, במעטפה סגורה בלבד.
יש לוודא החתמת המעטפה בחותמת בית הנשיא בציון תאריך קבלה ,
על ידי נציג המשרד המקבל את המעטפה.
2. במשלוח בדואר רשום בלבד – לפי הכתובת של בית הנשיא הנקובה לעיל.
התאריך המצוין בחותמת הדואר על גבי המעטפה או על גבי המשלוח, ייחשב לתאריך הגשת המועמדות.

יש לדאוג למשלוח הבקשה מבעוד מועד.

בנוסף, יש לשלוח עותק של המסמכים בפורמט PDF אל כתובת הדוא”ל: gila.avital@president.gov.il
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/decorations-awards-and-scholarships?chapterIndex=3

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added