< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: יחסי מושבה-מעברה בראש פנה בשנים 1953-1950 (שמחה גואטה-בוקובזה) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8121804/

שמחה גואטה, 'יחסי מושבה-מעברה בראש פנה בשנים 1953-1950', בתוך: צ' גרוסמרק ח' גורן מ' עבאסי ז' גרינברג (עורכים), מחקרים בגליל- ספר שלישי, המכללה האקדמית תל חי, 2018.

תקציר
הקמת המעברות הייתה בין האירועים המרכזיים בתולדות המדינה. היא נועדה לתת מענה לצורך בקליטה מהירה של עולים רבים, והרעיון שעמד בבסיסה היה היכולת לספק שירותים ותעסוקה לעולים במסגרת ישובים וותיקים. בניגוד למעברות שאוחדו עם הישובים שבסמוך להם הוקמו, הרי שמעברת ראש פינה לא שולבה עם המושבה הוותיקה ראש פינה שבשטח שיפוטה הוקמה, ותושביה הועברו לאכלס את העיירה חצור (לימים חצור הגלילית) הסמוכה שהחלה להיבנות במקביל ושני ישובים אלה הנושקים זה לזה לא אוחדו עד כה ומתקיימים כשני ישובים נפרדים ומתבדלים.
מאמר זה המתבסס על קשת רחבה של מקורות ראשוניים בא לתת מענה לשאלה מדוע לא אוחדה המעברה עם המושבה? המאמר בא לתרום להשלמת הידע החסר על אודות פרק היסטורי זה ברמה הארצית והגלילית. הוא מתמקד ביחסי המושבה ראש פינה והמעברה, במשך שלוש השנים (1953-1950), ובפרט בתרומת המצב הכלכלי של המושבה, המתחים הפוליטיים בין הסוכנות היהודית למשרד הפנים והפערים האתניים לפירוק המוקדם והמהיר של המעברה. הממצאים מלמדים כי התהליך לא היה מתוכנן מראש, אך השלכותיו מלוות את יחסי המושבה והעיירה עד היום.
https://www.academia.edu/37382962/%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94_%D7%92%D7%95%D7%90%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%96%D7%94_%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%A4%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D_1953-1950.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה