< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: נשות הספר - פעילות אינטלקטואלית וכתיבה בקרב נשים בארצות האסלאם [ירושלים 06/19] דדליין=18.12.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8120408/

קול קורא להגשת הצעות להרצאות בסדנת מחקר בינלאומית בנושא

נשות הספר: פעילות אינטלקטואלית וכתיבה בקרב נשים בארצות האסלאם

ירושלים, 24 – 26 ביוני 2019

סדנת המחקר הבינלאומית השנתית של מכון בן-צבי תוקדש השנה ליצירה אינטלקטואלית ולכתיבה של נשים יהודיות במרחב המזרח תיכוני, בארצות האסלאם ובקהילות הספרדיות באירופה למן המאה החמש עשרה ועד למאה העשרים.

מקובל להניח כי בתקופה הפרה-מודרנית, העוסקים בלימודי קודש ובלימודי חול (רפואה, מדע, ספרות וכדומה) היו ברובם המכריע גברים, וכי הנציגות הנשית בתחומים אלה הייתה דלה עד מאד. דעה זו תקפה גם לגבי העולם היהודי, בו לימוד התורה נתפס כעיסוק גברי.

הסדנה תבחן את התפיסות הללו על ידי בחינת מקומן של נשים במרחב האינטלקטואלי ותרומתן בתחומי המילה הכתובה: מה היה מקומן של נשים בלימוד התורה? האם וכיצד השאירו נשים את חותמן בתחום זה ובתחומי ידע חילוניים? האם ניתן לדבר על ספרות, שירה וטקסטים אחרים שנכתבו על ידי נשים או על אוריינות נשית-יהודית באזורים אלו? האם ניכרים בהקשר זה הבדלים בין יהודי אירופה ליהודי המזרח התיכון, צפון אפריקה ויוצאי ספרד המוסלמית?

הסדנה, שתיערך בירושלים ב-26-24 ליוני, 2019, תוקדש לדיון בשאלות אלו ובנושאים הקשורים להן.

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים מתחומי הספרות, ההיסטוריה, מדע הדתות ותחומי-ידע קרובים נוספים להציע הצעות להרצאות בסדנה. ההרצאות יתמקדו בנשים כמחברות וכקוראות, או בחיבורים שחוברו בידי נשים (ולא ב’מעמד האישה’ כפי שהוא משתקף בספרות ובסוגות כתובות אחרות שנוצרו בידי גברים). תינתן עדיפות להצעות המציגות כיווני מחקר חדשים ו/או חידושים מתודולוגיים.

את ההצעות, שיכללו כותרת ותקציר של עד 200 מילים, וכן קורות חיים מקוצרים, יש לשלוח עד לתאריך י׳ בטבת תשע״ט, 18.12.2018 לכתובת: womenofthebook2019@gmail.com. תשובות תישלחנה עד אמצע ינואר 2019.

על המשתתפים בסדנה לשלוח טיוטה של הרצאתם למשתתפים האחרים עד ל-כ״ו בניסן תשע״ט 1.5.2019. הטיוטות ייקראו מראש על ידי כל המשתתפים. מושבי הסדנה יורכבו מהרצאות של 25 דקות שבהן יציגו המשתתפים את עיקרי טיעוניהם, ולאחר מכן ייערך דיון. ההרצאות תתקיימנה בשפה האנגלית.

ועדת ההיגוי של הסדנה פרופ’ עפרה תירוש-בקר | פרופ’ מרים פרנקל | פרופ’ נעם סטילמן | ד”ר איריס אידלסון שי | ד”ר חנן חריף | ד”ר יהודית לובנשטין-ויצטום

Message publisher
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
Full address
יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added