< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס מיכאל פייגה על הצעת מחקר לתואר שלישי בחקר החברה בישראל [באר שבע / שדה בוקר] דדליין=2.4.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8112921/

הקתדרה לעתודה מדעית בחקר החברה בישראל ע”ש מיכאל פייגה במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, תעניק לסטודנט/ית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרס בסך 5,000 ש”ח על הצעת מחקר מאושרת לתואר שלישי, שעניינה הוא החברה בישראל. הפרס יוענק בשנת 2019 על הצעות שהוגשו החל ממרס 2018 ואילך.

הצעות לנושאי מחקר:

 • דת ומדינה או דת ולאום בישראל
 • המערכת הפוליטית בישראל
 • עלייה והגירה לישראל
 • אי-שוויון חברתי וכלכלי בישראל
 • מקומה של החברה הכלל-יהודית בחברה בישראל – דימויים, גבולות והיררכיות
 • הפער העדתי
 • ישראל והשואה
 • השפעות הסכסוך היהודי-ערבי על החברה הישראלית
 • הערבים אזרחי ישראל
 • האישה בחברה הישראלית
 • שכול וזיכרון בישראל

את ההצעה יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: herzogb@bgu.ac.il, עד יום ג’, 2 באפריל 2019.

יש לצרף להצעת המחקר מכתב המלצה ממנחה/ת הדוקטורט וסימוכין על שההצעה מאושרת.

לא ייבדקו הצעות שיוגשו לאחר המועד הנקוב.

 • יש לוודא קבלת אישור מסירה בדוא”ל.
 • בכל שאלה אפשר לפנות אל ד”ר בן הרצוג, מופקד הקתדרה לעתודה מדעית בחקר החברה בישראל ע”ש מיכאל פייגה, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, בדוא”ל: herzogb@bgu.ac.il

http://in.bgu.ac.il/bgi/Pages/default.aspx

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added