< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים: מוזה: כתב עת שפיט בעברית לתלמידי מחקר במדעי הרוח. דדליין למאמרים שלמים=21.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8112428/

קול קורא להגשת מאמרים

מוזה: כתב עת שפיט בעברית לתלמידי מחקר במדעי הרוח

מיסודו של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל

ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

האוניברסיטה העברית בירושלים

כתב העת "מוזה" מבקש להציע פלטפורמה מקוונת בעברית לתלמידי מחקר במדעי הרוח, לשם פרסום רעיונות חדשניים ויצירתיים בתחומי מחקר מגוונים.

"מוזה" הוא כתב עת מולטי-דיציפלינרי המעודד תלמידי מחקר מתקדמים מכל התחומים במדעי הרוח להגיש תוצרי כתיבה מובחרים המציגים את פירות מחקרם.

המערכת תקבל לשיפוט מאמרים, ביקורות ספרים, מסות וראיונות בעברית מתלמידי מחקר לתואר שלישי; יישקלו גם מאמרים מצויינים של תלמידי תואר שני.

המאמרים יעברו שיפוט מדעי מוקפד (peer-review) על-ידי קורא/ים חיצוני/ים, ובסיומו יוחלט האם לקבל את המאמר.

את המאמרים יש להגיש בעברית, בקובץ Word, בצירוף תקציר ופסקה ביוגרפית קצרה, עד לתאריך 20/01/2019. לכתובת המייל: muza.journal@gmail.com

https://mandelschool.huji.ac.il/news/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-3-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%94

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה