< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: קהילות דוברות רוסית בגרמניה ובישראל: יחסיהן לרוסיה ומשמעותן בשתי הארצות. דדליין=31.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8112426/

מדעניות ומדענים, עיתונאיות ועיתונאים ומומחות ומומחים, העוסקים בהגירה מברית המועצות לשעבר לגרמניה ו/או לישראל, מוזמנות/ים להגיש מועמדות לתוכנית עמיתות ועמיתי המחקר ע״ש זילקה טמפל של קרן פורום העתיד בנושא ״קהילות דוברות רוסית בגרמניה ובישראל: יחסיהן לרוסיה ומשמעותן בשתי הארצות״.

עמיתות ועמיתי המחקר יגישו עד 30 ביוני 2019 מאמר אשר עתיד להתפרסם בכתב העת Osteuropa בגרמנית ובאנגלית. מקום העבודה נתון לבחירה חופשית. באביב 2019 הם ישתתפו ביום עיון מקצועי בברלין וידונו בפרויקטים שלהם. את תוצאות עבודתם הם יציגו בחורף 2019 בכנס פתוח לציבור שיתקיים גם הוא בברלין.

יחולקו שישה מענקי מחקר בסך 3,000 אירו כל אחד. נוסף על כך ישולמו לעמיתות ולעמיתים הוצאות הנסיעה והלינה הכרוכות בהשתתפות ביום העיון המקצועי ובכנס בן היומיים.

https://www.dizf.de/ivrit/fellowhips/call-for-applications/index.html

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה