< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: שבעים שנה להעברת הכנסת לירושלים [רמת גן 03/19] דדליין=30.12.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8112002/

הקתדרה ללימודי תולדות קק”ל ומפעליה -אוניברסיטת בר אילן

החלטת העצרת הכללית של האו”ם ב-29 לנובמבר 1947, שהייתה מבוססת על המלצות ועדת האו”ם אונסקו”פ (UNSCOP), השאירה את נושא ירושלים להסדרה מאוחרת בקבעה כי שטח העיר וסביבתה יהפוך לישות בין לאומית (CORPUS SEPARATUM) בניהול האו”ם. הנהלת הסוכנות היהודית והממסד הציוני היו נכונים לקבל את ההצעה כחלק ממחיר ההכרה הבין לאומית במדינה היהודית. מדיניות זו הכתיבה לישראל מציאות שבה הפעילות המנהלית של המדינה התקיימה בתל אביב.

במהלך שנת 1949 חל שינוי במדיניות הישראלית באשר להתנהלות הרצויה בירושלים. מדינת ישראל החלה בתהליך שקט של העברת משרדים ממשלתיים ומוסדות שלטון אחרים לירושלים. שיאו של התהליך היה הכרזה פומבית על המעבר המנהלי. ב-13 בדצמבר 1949 לאחר אישור הבינאום בעצרת האו”ם, הכריז דוד בן גוריון על העברת הפרלמנט – הכנסת וכל משרדי הממשלה לירושלים. הצהרה זו קיבלה גיבוי בהחלטת הממשלה ובהחלטת הכנסת.

מורכבות העמדה הישראלית ביחס לירושלים עומדת במרכז כנס זה. אנו קוראים לחוקרות/ים העוסקות/ים בנושא בהיבטים שונים להגיש הצעות להרצאות כגון: היבטים של מדיניות פנים וחוץ ישראלית ביחס לירושלים, מדיניות בינלאומית ביחס לירושלים ומעמדה לאורך התקופה. מנהיגים שונים ויחסם לירושלים, החברה הישראלית וירושלים, היבטים תרבותיים של היחס לירושלים ועוד. נשמח לקבל גם הצעות של דוקטורנטיות/ים שלב ב’.

הכנס יתקיים ביום א’, ג’ אדר ב’ תשע”ט (10.3.2019) באולם בק באוניברסיטת בר אילן. יש לשלוח הצעה בהיקף של 300 מילים לכל היותר עד לתאריך 30.12.2018

לדוא”ל: katedra2019@gmail.com

דוקטורנטיות/ים שלב ב’ מתבקשים לצרף המלצה של מנחת/ה עבודתם

 

הוועדה האקדמית של הכנס:

פרופ’ יוסי כץ

ד”ר אופירה גראוויס קובלסקי

ד”ר דותן גורן

Message publisher
ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי ofiragruweis1@gmail.com
Full address
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added