קול קורא // מאמרים (כתב עת): גיליון מיוחד בנושא "20 שנה לחוק החברות" (לימור זר-גוטמן, איריס סורוקר, עידו באום) דדליין לתקצירים=31.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8111615/

כתב העת "המשפט" בשיתוף מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה, יוציא לאור כרך מאמרים בנושא 20 שנה לחוק החברות. המאמרים יעסקו בהיבטים של ממשל תאגידי, מבנה דירקטוריונים, הרמת מסך ואחריות אישית של אורגנים, מעמדם של בעלי המניות והגנת המיעוט, תפקידם של המשקיעים המוסדיים בעולם דיני החברות והיקף הביקורת השיפוטית על החלטות בחברה.
עדיפות תינתן למאמרים שידונו בנושאים הבאים:
• הנחות היסוד של חוק החברות ותקפותן כיום.
• מאפייני הבעלות ו/או השליטה ו/או האינטרסים הכלכליים בחברות ציבוריות ו/או פרטיות בישראל.
• תפקידם ומעמדם של המשקיעים המוסדיים.
• היחס בין חוק החברות לאסדרת תחום ניירות הערך.

• מודל האכיפה בחוק החברות – האם הוכיח את עצמו או שיש לשקול מודלים נוספים?
אנו מזמינים כותבות וכותבים להגיש הצעות מפורטות למאמרים. ההצעה צריכה לכלול: כותרת המאמר, תקציר המאמר המוצע בהיקף של עד 500 מילים, ביוגרפיה בת פסקה אחת על הכותב וכתובת מייל לתקשורת עמו.
את ההצעות יש לשלוח עד ליום 31 בינואר, 2019, לדוא"ל: mishpat@colman.ac.il.
תשובות להצעות תימסרנה במהלך חודש פברואר 2019.
כותבות וכותבים שהצעותיהם יתקבלו יוזמנו להגיש את מאמריהם המלאים עד ל-30 בספטמבר 2019. היקף המאמר לא יעלה על 10,000 מילים, כולל הערות שוליים. יתקבלו בברכה גם מאמרים קצרים לרבות הערות פסיקה. המאמרים המלאים יעברו שיפוט אקדמי אנונימי כמקובל.

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/hok_havarot.pdf?fbclid=IwAR2rsbzNgzf97V-yqQK7dUtXAK7PTKQnGTCaDmyxFeyAeqhiQkfswccZeHo

מפרסם ההודעה
ענבר גוטליב ריבקין, עו"ד עוזרת משפטית, מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה דוא"ל: inbargo@colman.ac.il טלפון: 03-9634104; נייד: 050-9117447 עמוד ה-Facebook: https://www.facebook.com/hethcenter/
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה