< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות קרן ענבר למחקר בתחום חקר הטרור ודרכי ההתמודדת עמו [ישראל] דדליין=31.1.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8111516/

המרכז למורשת המודיעין – גלילות; המרכז למורשת המודיעין – “קרן ענבר”

מלגות “קרן ענבר” לשנת תשע”ט/2019 לעידוד עבודות מחקר ומעשים ראויים לציון בתחום חקר הטרור ודרכי ההתמודדות עמו.

המלגות תוענקנה לזוכים בקטגוריות הבאות:

א. עבודת גמר לתאר מתקדם (מתואר שני ומעלה) במוסד אקדמי.

ב. עבודת מחקר או ספר עיון שכתיבתם הושלמה.

ג. עבודת תלמיד /ים מבית ספר תיכון.

ד. עבודה או יצירה מתחום התקשורת הציבורית (כתוכנית טלוויזיה ורדיו, תחקיר עיתונאי, פובליציסטיקה), או מתחום התרבות (כהצגה, סרט, תערוכה, ספרות יפה).

ה. עשייה / מיזם פעיל (אישי או קבוצתי), שלהם תרומה לקהילה בתחום ההתמודדות מול הטרור.

גובה כל מלגה – עד 7,500 ש”ח

כל בקשה המוגשת לקרן תכלול:

א. פרטי המבקש – כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל, תמצית קורות חיים (חצי עמוד), רשימת פרסומים / עבודות קודמות (אם רלבנטי)

ב. הצהרת המבקש – 1) מסגרת הכתיבה/העשייה של העבודה המוגשת.

2) האם קיבל פרס או תמורה בגין העבודה.

3) האם העבודה הוגשה לפרסום / התקבלה לפרסום / פורסמה והיכן.

4) מידת הרלבנטיות של העבודה לחקר הטרור והתמודדות עמו.

ג. עבודות עיוניות – שני עותקים מהעבודה בצירוף ציון או חוות דעת (אם קיימים) ותמצית העבודה בהיקף של עמוד אחד לכל היותר. (העבודות לא יוחזרו לשולח).

ד. עשייה ומיזמים – תיאור העשייה או המיזם בצירוף המלצות ומסמכים רלבנטיים

העבודות הזוכות תעמודנה לעיון בספריית מל”מ בגלילות ותפורסמנה באתר האינטרנט של

קרן ענבר (על פי שיקולי הנהלת הקרן).

בקשות ב – 2 עותקים (של כל החומר) יש להפנות אל: ועדת השופטים – קרן ענבר, עד 31/1/2019

המרכז למורשת המודיעין (מל”מ), טל’ 03-5497019, ת.ד 3555, רמת השרון 47134

פרטים נוספים באתר קרן ענבר www.keren-inbar.org.il

המלגות יוענקו בטקס השנתי שיתקיים בחודש מרס 2019

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added