< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: סדנת מחקר ארצית לדוקטורנטים בנושא מלחמות ישראל [חיפה 01/19] דדליין=30.11.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8110108/

קול קורא
להשתתפות בסדנת מחקר ארצית לדוקטורנטים
בנושא מלחמות ישראל (1948 – 2018)
היבטים צבאיים, פוליטיים, בינלאומיים, חברתיים, תרבותיים ותקשורתיים

הפקולטה למדעי הרוח והקתדרה לציונות ע”ש הכט באוניברסיטת חיפה מזמינים דוקטורנטים מתחומי הדעת השונים, מכל אוניברסיטאות המחקר בארץ, העוסקים במחקרם בהיבטים השונים של מלחמות ישראל, להגיש הצעות להצגת מחקריהם בסדנת מחקר שתתקיים ב-28-29 בינואר 2019 באוניברסיטת חיפה.
מטרת הסדנא היא לאפשר שיח רב תחומי בין החוקרים הצעירים הפועלים בארץ כיום ובחינה משותפת של מגמות המחקר השולטות בתחום. הסדנא תפגיש בין החוקרים הנמצאים בראשית דרכם האקדמית עם חוקרים בכירים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה בארץ ותאפשר לחוקרים הצעירים לחשוף את מחקריהם באווירה חיובית ומקדמת תוך קבלת משוב בונה מעמיתיהם ומהחוקרים הבכירים.
הצגת המחקרים בסדנא תתאפשר בשני אופנים: הרצאה בת 20 דקות ובעקבותיה דיון עם חוקר בכיר בתחום או הצגת פוסטר המתאר את המחקר וממצאיו וקבלת משוב מעמיתים וחוקרים.
תלמידי מחקר הלומדים לתואר שלישי באוניברסיטאות השונות בארץ ואשר הצעת מחקרם אושרה על ידי הרשות ללימודים מתקדמים של מוסדם, מוזמנים להגיש הצעה להרצאה או להצגת פוסטר.

את ההצעות בהיקף של עמוד אחד, בצירוף קורות חיים עדכניים ופרטי התקשרות יש להגיש עד לתאריך 30 בנובמבר 2018 לענת לויטה ויינר בכתובת המייל aweiner@univ.haifa.ac.il

הוועדה המארגנת: פרופ’ גור אלרואי, פרופ’ אביבה חלמיש, פרופ’ מאיר חזן, פרופ’ חנה יבלונקה, פרופ’ אריה כוכבי, פרופ’ יוסי ציגלר

Message publisher
מערכת דפים Dapim_h@univ.haifa.ac.il
Full address
אוניברסיטת חיפה, חיפה
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added