< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (אסופה): כוחם המרפא של הסיפורים החסידיים (שמואל ויינשטיין וצבי מרק). דדליין לתקצירים=31.12.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8103104/

קול קורא זה מזמין תקצירים לאסופת מאמרים שתעסוק בהיבט מיוחד של הסיפור החסידי – הוא הפוטנציאל הטרנספורמטיבי, מחולל השינוי, אשר עומד בבסיסו של התיקון הנפשי. המטרה היא לבחון את הקשר בין הסיפור החסידי ובין מדיומים טיפוליים שונים – נרטיבי, ביבליותרפי או פסיכואנליטי, מתוך הנחה שקשר זה מכונן תהליכים התפתחותיים ושינויים תודעתיים המיועדים להשגת בריאות נפשית על נגזרותיה ופירושיה השונים: שפיות, אמונה, חיוּת, שמחה, תפקוד, יצירתיות, ספונטניות, הסתגלות, וכיו”ב. הספר יכלול את מיטב המאמרים והמחקרים אשר יבחנו את הקשר בין הסיפור החסידי ובין היבטים רוחניים ופסיכותרפויטיים מנקודות מבט שונות ומגוונות. מוזמנים להציע הצעות למאמרים –חוקרי חסידות וקבלה, חוקרי תרבות, הוגי דעות, אנשי ספרות ואמנות, פסיכולוגים, פסיכואנליטיקאים, בבליותרפיסטים ומטפלים מכל גווני הקשת, וכל מי שמצוי על נקודת המפגש שבין שלושת התחומים:

  1. הסיפור החסידי.
  2. שפת המיסטיקה הקבלית/חסידית.
  3. עולם הפסיכותרפיה, הטיפול והייעוץ – התיאורטי והקליני.

למרות שקיימת זיקה אינטואיטיבית עמוקה בין השפה החסידית והפסיכולוגית (פסיכואנליטית, יונגיאנית, לאקאניאנית, נרטיבית, אינטרסובייקטיבית) טרם נוצרו ערוצי המשגה משותפים אשר יאפשרו שיח בין-תחומי ביניהן, והמרכיב הרוחני-מיסטי עדיין נעדר מרוב התיאוריות הטיפוליות המקובלות. חוקרים וכותבים מוזמנים לחשוף וליצור את הרעיונות, העקרונות ונקודות החיבור בין הנרטיבים הקשורים להבנת איכויותיו המרפאות של הסיפור החסידי – האנתרופוצנטרית והתיאוצנטרית, הפסיכולוגית והקבלית – באופן אשר יקדם את יצירתה של ‘רשת לשונית’ ככלי מיפוי תפיסתי-רגשי-מחשבתי-רוחני של נפש האדם ואפשרויות התיקון שלה.

קישור לקול קורא

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added