< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס הישראלי השנתי החמישי להיסטוריה סביבתית [תל אביב 01/19] דדליין=11.11.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8102324/

הכנס הישראלי השנתי החמישי להיסטוריה סביבתית

יום שני, ט”ו בשבט תשע”ט, 21.1.2019, מוזיאון הטבע ע”ש שטיינהרדטאוניברסיטת תל אביב

מזה מספר עשורים מתנהל בעולם שיח היסטורי סביבתי ער, בעל מקורות מגוונים ועושר מחקרי רב, המתמקד בהבנת מערכת היחסים של האדם עם הסביבה בתקופות שונותהפורום הישראלי להיסטוריה סביבתית מזמין חוקרים ומתעניינים בהיסטוריה סביבתית לכנס השנתי החמישיבו נמשיך להציג את מגוון המגמות ולדון בכיווני המחקר האפשריים בתחום זה. מטרת הכנס היא למצב את תחום המחקר של היסטוריה סביבתיתלקדם קשרים מחקריים מקומיים ואזוריים ולגבש מסגרת רב תחומית לעיסוק בתחום. הכנס מאפשר לחוקרים מתחומי דעת שונים להציג מחקרים חדשים בתחום ההיסטוריה הסביבתיתהצעות להרצאות יכולות לעסוק במגוון נושאיםובמרחבים גיאוגרפיים ותרבותיים שוניםבהםארגון הטבעתיאוריה סביבתיתטבע עירוני; זיהום והתמודדות סביבתית, יחסי אדם חיהנופיםממשקים שבין כלכלהתעשיה וסביבה ועוד. הוועדה המארגנת מזמינה להגיש הצעות מגישות מחקריות שונות כגון היסטוריה תרבותיתחברתית, כלכלית, פוליטית, משפטית, צבאית, גיאוגרפיה היסטורית, ארכיטקטורה, ארכיאולוגיההיסטוריה של המדעהיסטוריה של האומנות ועוד.

הכנס יתקיים בטו בשבט תשעט, 21.1.2019, במוזיאון הטבע עש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב.

מוזיאון הטבע שפתח את שעריו לקהל לפני חודשים אחדים הוא המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגיומכיל מגוון רחב של תערוכות ותצוגותהמוזיאון מחויב לעידוד סקרנותגילוי ולימוד עולם הטבעבאמצעות מצוינות במחקר המדעיבחינוך,בתערוכות ובהעשרת הידעהבילוי וההנאה של הקהל הרחב.

חוקרות/ים ותלמידות/ים מחקר מוזמנות/ים להגיש הצעות להרצאות או למושבים בכנס. על ההצעות להרצאות בודדות להיות בהיקף של עד 250 מילהבצירוף שם, פרטי התקשרות ושיוך מוסדינא ציינו האם תעדיפו להרצות בעברית ובאנגלית, או שתוכלו להרצות באחת משתי השפות על פי מה שיתואם איתכם מראש על–ידי ועדת הכנס.הצעות למושבים יכללו עד שלוש הרצאות ויכללו כותרת המושב המוצע, תקצירי הרצאות עד 250 מילה, פרטי הדוברים ופרטי מארגן המושב, וכן הצעה ליו”ר מושב. . את ההצעות יש לשלוח עד ה–11.11.2018 לדואראלקטרוני:

israelenvtlhist@gmail.com

תשובות תשלחנה בדואל לקראת סוף חודש נובמבר 2018.

הוועדה המארגנת (לפי סדר אלפביתי):

עומר אלוני, ירון בלסלב, דפנה לנגוט, נורית קירשדוד שורמירי שפרמוסנזון ודן תמיר

Message publisher
דן תמיר dan.tamir@mail.huji.ac.il
Full address
מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, קלאוזנר, תל אביב יפו, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added