< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: אות המאמר המצטיין מטעם הפורום הישראלי להיסטוריה סביבתית. דדליין=11.11.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8102323/

יום שני, ט”ו בשבט תשע”ט, 21.1.2019, מוזיאון הטבע ע”ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב

גם השנה, אנו שמחים להכריז על אות המאמר המצטיין בהיסטוריה סביבתית מטעם הפורום הישראלי להיסטוריה סביבתית. ועדת הפרס והוועדה המארגנת של הכנס פועלות להשגתו של מענק כספי בצדה של ההכרזה בדבר המאמר הזוכה בתחרות.
האות יוענק למאמר בהיסטוריה סביבתית (שפורסם בעברית או באנגלית) – ושעוסק בכל תקופה היסטורית ומרחב גיאוגרפי – שנכתב על-ידי מחבר ישראלי/ת (גם מי ששהה בתקופה זו בחו”ל) ושהתקבל לפרסום או פורסם בין התאריכים 1/2017-11/2018 (קרי, בין החודשים ינואר 2017 ונובמבר 2018).
המאמר הזוכה ייבחר על-ידי ועדת אות המאמר המצטיין של הפורום: פרופ’ טל אלון מוזס מהטכניון, פרופ’ נח עפרון מאוניברסיטת בר-אילן ופרופ’ רקפת סלע-שפי מאוניברסיטת תל-אביב. הועדה תדון במאמרים שיוגשו מטעם המחבר/ת עצמו/ה או בהמלצות שיתקבלו ביחס לעבודותיהם ולמחקריהם של אחרים/ות. המאמרים יישפטו על פי אמות-מידה של מקוריות, חדשנות, איכות הכתיבה ותרומתם למחקר המתפתח והולך של לימודי היסטוריה סביבתית.
יש להגיש את המאמר עד למועד 11/11/2018, בצירוף מסמך או תכתובת המעידים על פרסומו או קבלתו לפרסום (כגון מכתב מטעם מערכת כתב-העת המעיד על קבלתו של המאמר לפרסום) לשלושת כתובות הדוא”ל של חברי הועדה (נא לציין בכותרת: “אות המאמר המצטיין”):
artal@tx.technion.ac.il
noahjefron@gmail.com
rakefet@post.tau.ac.il

ההודעה על המאמר הזוכה תפורסם במושב חגיגי ומיוחד במהלך הכנס השנתי ה-5 של הפורום הישראלי להיסטוריה סביבתית שייערך ב-21 בינואר, 2019 במוזיאון הטבע ע”ש שטיינהרדט (באוניברסיטת תל-אביב). כמו כן, המאמר יוצג על-ידי המחבר/ת במסגרת מושב המליאה.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added