< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: סדנת מחקר - היסטוריה חברתית של ארץ ישראל 1948-1882 [ירושלים, תשע"ט] דדליין=18.11.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8101515/

בעשורים האחרונים התעשר המחקר ההיסטורי על ארץ ישראל במחקרים בהם הוסטה תשומת הלב מהמרכז, מהפוליטי והאידיאולוגי, אל היום יום, אל הפרטי ואל קבוצות שלא היו שותפות בהגמוניה היישובית. ההיסטוריה החברתית עוסקת בחייהם היומיומיים של האנשים, כמו גם ביחסים הכלכליים בין מעמדות שונים וקבוצות שונות, באופייה של המשפחה וחיי הבית, בתנאי העבודה וחיי הפנאי. עוד מתחומי העיסוק של ההיסטוריה החברתית הם יחסו של האדם לטבע, תרבות ו”מנטליות” של תקופה כפי שמתבררת מתוך תנאי החיים הכלליים, בעודה לובשת צורות שונות ומשתנות, ומשתקפת בדת, בספרות, במחשבה, בהרגלי צריכה, בהתאגדויות שונות ועוד.

הגיוון והחיוניות של ההיסטוריה החברתית נובע מעיסוקה בחיי היום יום, במבטה על ‘האנשים הפשוטים’, על השיגרה ומוסדותיה, לא במובנם המונוטוני וה”אפור”, אלא כעל מי שמהדהדים פרקטיקות יומיומיות של מסגרות ושל פעילות אנושית אינדיבידואלית וקבוצתית. השנה, שנת תשע”ט, יקיים המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה שביד יצחק בן צבי סדנת מחקר שתעסוק בהיסטוריה החברתית של ארץ ישראל על מגוון תושביה, אמונותיהם ותרבותם בין השנים 1948-1882. בסדנא נבחן את תרומתה של ההיסטוריה החברתית להבנה מורכבת ושלמה יותר של המרחב הארץ ישראלי, תוך בחינת היחסים שבין המבנים הכלליים והפוליטיים לרבות מעמד ומגדר, ובין הפרט והיום יום.

סדנת המחקר תתבסס על הצגת מחקרים של חוקרים וחוקרות צעירים המצויים בשלב מחקרי מתקדם לקראת פרסום מאמר, ספר או פרק בספר/דוקטורט. הסדנה תכלול שישה מפגשים לאורך השנה, החל מחודש נובמבר 2018. בכל מפגש ידונו מחקר או שניים, והמציגים יתבקשו להרחיב ולספר על קושי מרכזי עמו התמודדו במהלך המחקר והכתיבה. בהמשך חוקר ותיק יגיב על הדברים, ולאחר מכן יתקיים דיון בין כל משתתפי הסדנה. הדיון יתבסס על חומר קריאה שכל דובר ישלח מבעוד מועד. בכדי להבטיח דיונים משמעותיים ושיח מאתגר, יתבקשו משתתפי הסדנה להקפיד ולקרוא את החומר המיועד ולהגיע לכל המפגשים.

אנו מזמינים דוקטורנטים (שלב ב’) וחוקרים צעירים העוסקים בהיסטוריה חברתית של ארץ ישראל ובהיבטיה השונים בתקופה הנידונה, לשלוח הצעות להרצאות שישתלבו במהלך השנה בסדנה. המעוניינים להצטרף ישלחו קורות חיים (עד 3 עמ’) ונושא מחקר עבור הסדנה (עד עמוד אחד) למרכזת הסדנה ד”ר גליה השרוני, עד ה- 18 בנובמבר 2018 לדוא”ל: galihash@gmail.com. מועד הסדנה המיועד: ימי רביעי בשעות 19:00-17:00, יד יצחק בן צבי, ירושלים. הסדנה תכלול עד שנים עשר משתתפים.

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=7480#.W8RLO9dvYdU

Message publisher
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
Full address
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים, אודיטוריום
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added