< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה לתלמידי מחקר: לימודי רוסיה ומזרח אירופה [ירושלים, חיפה, באר שבע, רמת גן] דדליין=1.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8101218/

התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה מזמינה תלמידי מ.א. במסלול מחקרי ותלמידי דוקטורט ממגוון תחומים במדעי הרוח והחברה (היסטוריה, ספרות, דתות, סוציולוגיה, מדע המדינה, משפט) אשר עוסקים באזור הגיאוגרפי של מזרח ומרכז אירופה ואשר רשומים לאחת מן האוניברסיטאות החברות בשותפות (אונ' בן גוריון בנגב, אונ' בר אילן, אונ' חיפה, ואונ' תל אביב) להגיש בקשות על פי הרשום למטה:
בקשה למלגת לימודים, תכלול את החומרים הבאים –
1. מכתב פנייה.
2. הצעת מחקר.
3. קורות חיים.
4. המלצה ממנחה באוניברסיטה המכיר מקרוב את המבקש/ת. ההמלצה תישלח ע"י הממליץ ישירות לדוא"ל המופיע בפרסום זה.
5. תוכנית עבודה אשר תפרט שלבי המחקר והכתיבה של התזה/הדוקטורט.
6. דוגמת כתיבה (עבודה סמינריונית/עבודת רפרנט/פרק מתוך עבודת התואר השני/ מאמר).

תנאי המלגה- סכום המלגה יעמוד על כ-25,000 ₪ בשנה לתלמידי התואר השני וכ-60,000 ₪ בשנה לתלמידי הדוקטורט.
1. השתתפות בתוכנית הלימודים בלימודי מזרח אירופה.
2. דיווח על התקדמות המחקר/כתיבה בתום כל סמסטר.
3. המלגה תשולם בתשלומים במהלך סמסטר ב'.
את החומרים יש לשלוח בדואר אלקטרוני [נושא: "בקשה למלגת תואר שני/דוקטורט"] לכתובת: iuap@post.tau.ac.il העתק לכתובת: crees@post.tau.ac.il.
המועד האחרון להגשת הבקשה הוא 1 בדצמבר 2018
שמות הזוכים יפורסמו בראשית פברואר

מפרסם ההודעה
ורה קפלן מכון קמינגס השותפות בלימודי מזרח אירופה crees@post.tau.ac.il 03-6409608
כתובת מלאה
ירושלים, חיפה, באר שבע, רמת גן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה