< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: חקר הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה הדיגיטלית [תל אביב-יפו] דדליין=1.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8091715/

בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב מעוניין לאייש משרה בתחום העיוני-מחקרי.

המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות האקדמיות, בעלי/ות תואר ״דוקטור לפילוסופיה״ PhD. על המועמדים/ות להפגין יכולת מחקר עצמאי והוראה בקורסים עיוניים לתואר ראשון ולתואר שני בתחומים של קולנוע, טלוויזיה ו/או מדיה דיגיטלית בשפות עברית ואנגלית. תישקל גם מועמדות של תלמידי/ות תואר שלישי מצטיינים/ות עם צפי לזכאות לדוקטורט עד קיץ 2019.

להגשת מועמדות, יש לשלוח את המסמכים המופיעים להלן לפרופ׳ רז יוסף, ראש בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע״ש סטיב טיש.
כתובת דוא״ל: filmtisch@tauex.tau.ac.il

יש להגיש:
1) מכתב פנייה
2) קורות חיים
3) רשימת פרסומים
4) 2 דוגמאות כתיבה (מאמרים, פרקים מספרים, או פרקים מהדוקטורט)
5) סיכום תחומי מחקר והוראה (כולל מחקרים בהווה וכיווני מחקר עתידיים)
6) שלושה מכתבי המלצה מחוקרים/ות בעלי/ות מעמד בכיר במוסד אקדמי ישלחו ישירות על ידי הממליצים לכתובת הדוא״ל

המועד האחרון להגשת המועמדות: 1 בינואר 2019

הליכי המינוי ייעשו בהתאם לנהלים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם תוך התייחסות לכישורים האקדמיים של המועמדים ולצרכיי בית הספר. האוניברסיטה עשויה לא למנות אף מועמד/ת, או להחליט על מנוי יותר ממועמד/ת אחד/ת. כל אחד מהמינויים עשוי להיות בהיקף של 50% משרה או 100% משרה. הדרגה האקדמית תיקבע על פי הכישורים והניסיון של כל מועמד/ת. ההצעה מיועדת למועמדות ולמועמדים ללא כל אפליה על בסיס של מין, לאום, או מוצא.

מפרסם ההודעה
בועז חגין bhagin@post.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה