< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: תחרות פרס צגלה לשנת תשע"ח - המשפט הישראלי. דדליין=1.11.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8091317/

תחרות פרס צגלה לשנת תשע”ח

למאמר המצטיין בעברית של חבר סגל צעיר

פרס צגלה למאמר המצטיין בעברית לחברי סגל צעירים נוצר על מנת לעודד חברי סגל צעירים במוסדות אקדמיים בישראל לכתוב ולפרסם מאמרים משפטיים בעברית על מנת לתרום להתפתחות המשפט הישראלי והשיח המשפטי בישראל. הפרס מוענק זו השנה השתים עשרה, והוא מיועד לכל מאמר חדש (כלומר, כזה שהתקבל לפרסום בין התאריכים 1 באוקטובר 2017 – 30 בספטמבר 2018) בעברית, שבמועד קבלתו לפרסום היה כותבו חבר/ת סגל צעיר (על פי החלטת המרכז, מי שטרם מלאו שבע שנים ממועד קבלת הדוקטורט). תינתן עדיפות למאמרים שנכתבו על ידי חבר או חברת הסגל הצעירים ללא שותפים. המאמר הנבחר יזכה את כותבו/כותבתו בפרס בסך 10,000 ₪.

המועד האחרון למשלוח מאמרים הוא 1 בנובמבר, 2018 את המאמרים יש לשלוח יחד עם הפרטים/מסמכים הבאים:

א. התאריך המדויק בו התקבל המאמר לפרסום.

ב. אסמכתא מכתב העת או הספר בו מתפרסם המאמר המעידה על קבלתו לפרסום ועל העובדה שהמאמר עבר תהליך של קריאה ושיפוט חיצוניים.

ג. השנה שבה קיבל הכותב את הדוקטורט שלו במשפטים.

את המאמרים והמסמכים האמורים יש לשלוח אל: מרכז-על ע”ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט cegla@tauex.tau.ac.il

יודגש כי בחירת המאמר הזוכה נעשית על ידי ועדה בה חברים חברי סגל ממספר בתי ספר למשפטים בישראל וכי לא תינתן כל עדיפות למאמרים שנכתבו על ידי חברי הסגל של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.

לבירורים ניתן לפנות לאילת אבריאל בטלפון 03-6406697 או בדוא”ל cegla@tauex.tau.ac.il

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added