< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים [תל אביב] דדליין=31.10.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8090308/

החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים פונה למועמדות/ים למשרה בתחום הספרות האמריקנית של המאה העשרים והספרות האמריקנית העכשווית. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תש”פ (אוקטובר 2019). המשרה מיועדת למועמדות/ים בעלי רקע של מצוינות מחקרית, מחויבות עמוקה להוראה וכישורי הנהגה אקדמית. אנו פונים באופן מיוחד למועמדות/ים שנושא מחקרם נוגע לפחות לאחד מהתחומים הבאים: ספרות יהודית-אמריקנית, ספרות מולטי-אתנית, ספרות ערבית-אמריקנית, ספרות וגזע. אולם נבחן בחיוב גם מועמדות/ים עם דגשי מחקר אחרים. המשרה כרוכה בהוראת קורסים בשפה האנגלית ויכולת לבצע מחקר עצמאי בתחומים הרלוונטיים באנגלית.

המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר “דוקטור לפילוסופיה” או מועמדים שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון. הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

יש לשלוח קורות חיים, רשימת פרסומים, הצעה לקורסים בתחומי המחקר הרלוונטיים ומבחר עבודות אל: ד”ר נועם רייזנר, ראש החוג לאנגלית ולימודים אמריקנים, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978 או בדוא”ל reisnern@post.tau.ac.il

כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר שיישלחו ישירות על-ידי הכותבים לכתובת הנ”ל.

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה-31 באוקטובר 2018

המשרה פתוחה לכל המועמדים וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאימ/ה וצרכי החוג. אין החוג, הפקולטה או האוניברסיטה מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

Message publisher
סיגלית שועל humenglish@tauex.tau.ac.il 03-6409683
Full address
אוניברסיטת תל אביב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added