< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצים.ות אורחים.ות - לימודי ישראל [ארצות הברית] דדליין=13.9.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8082523/

המכון ללימודי ישראל (The Israel Institute) שמח לפתוח את השנה הרביעית של תכניות אירוח עבור מרצים ישראלים העוסקים בחקר ישראל המודרנית באוניברסיטאות בארצות הברית.

לתשומת ליבכם ישנם שלושה מסלולים שונים:

1. התכנית לאירוח מרצים (Visiting Professor Program)- מיועדת לאקדמאים בעלי קביעות באוניברסיטה ישראלית, בדרגת פרופסור חבר, פרופסור מן המניין, ואמריטוס.

2. התכנית לעמיתי סגל (Faculty Fellow Program) – מיועדת למרצים, מרצים בכירים, ולחברי סגל נוספים בעלי כישורים מתאימים המלמדים באוניברסיטאות ובמכללות בישראל.

לתשומת ליבכם, ישנן שתי אפשרויות שיבוץ עבור התכנית לאירוח מרצים והתכנית לעמיתי סגל.

• שיבוץ על-בסיס הזמנה- להציג הזמנה מאחת האוניברסיטאות המובילות בארצות הברית או מאחת האוניברסיטאות מרשימת המוסדות המועדפים המופיעה באתר התכנית. קיימת אפשרות להציג הזמנה גם לאחר הגשת המועמדות לתכנית.
• שיבוץ לפי בחירת המכון- אפשר לציין את האפשרות הזאת בעת הגשת המועמדות. יש לקחת בחשבון שמירב השיבוצים במתכונת זו יעשו באוניברסיטאות הממוקמות בחוף המערבי.

להגשת מועמדות ולקבלת פרטים מלאים אודות שתי התכניות הללו יש לפנות לאתר האינטרנט: https://israelinstitute.org/programs/visiting-israeli-faculty

3. התכנית לעמיתי הוראה (Teaching fellow Program)- מיועדת לאקדמאים בעלי תואר .Ph.D ממדינות שונות, (כולל אקדמאים שרק לאחרונה סיימו את לימודי הדוקטורט), אשר מעוניינים ללמד מגוון רחב של קורסים על ישראל המודרנית באוניברסיטאות בארצות הברית. משך ההשתתפות בתכנית יהיה בין שנה לשלוש שנים אקדמאיות.

להגשת מועמדות ולקבלת פרטים מלאים על התכנית, יש לפנות לאתר האינטרנט: https://israelinstitute.org/content/programs/teaching-fellow-program

https://israelinstitute.org/programs/visiting-israeli-faculty

המכון ללימודי ישראל (The Israel Institute) שמח לפתוח את השנה הרביעית של תכניות אירוח עבור מרצים ישראלים העוסקים בחקר ישראל המודרנית באוניברסיטאות בארצות הברית.

לתשומת ליבכם ישנם שלושה מסלולים שונים:

1. התכנית לאירוח מרצים (Visiting Professor Program)- מיועדת לאקדמאים בעלי קביעות באוניברסיטה ישראלית, בדרגת פרופסור חבר, פרופסור מן המניין, ואמריטוס.

2. התכנית לעמיתי סגל (Faculty Fellow Program) – מיועדת למרצים, מרצים בכירים, ולחברי סגל נוספים בעלי כישורים מתאימים המלמדים באוניברסיטאות ובמכללות בישראל.

לתשומת ליבכם, ישנן שתי אפשרויות שיבוץ עבור התכנית לאירוח מרצים והתכנית לעמיתי סגל.

• שיבוץ על-בסיס הזמנה- להציג הזמנה מאחת האוניברסיטאות המובילות בארצות הברית או מאחת האוניברסיטאות מרשימת המוסדות המועדפים המופיעה באתר התכנית. קיימת אפשרות להציג הזמנה גם לאחר הגשת המועמדות לתכנית.
• שיבוץ לפי בחירת המכון- אפשר לציין את האפשרות הזאת בעת הגשת המועמדות. יש לקחת בחשבון שמירב השיבוצים במתכונת זו יעשו באוניברסיטאות הממוקמות בחוף המערבי.

להגשת מועמדות ולקבלת פרטים מלאים אודות שתי התכניות הללו יש לפנות לאתר האינטרנט: https://israelinstitute.org/programs/visiting-israeli-faculty

3. התכנית לעמיתי הוראה (Teaching fellow Program)- מיועדת לאקדמאים בעלי תואר .Ph.D ממדינות שונות, (כולל אקדמאים שרק לאחרונה סיימו את לימודי הדוקטורט), אשר מעוניינים ללמד מגוון רחב של קורסים על ישראל המודרנית באוניברסיטאות בארצות הברית. משך ההשתתפות בתכנית יהיה בין שנה לשלוש שנים אקדמאיות.

להגשת מועמדות ולקבלת פרטים מלאים על התכנית, יש לפנות לאתר האינטרנט: https://israelinstitute.org/content/programs/teaching-fellow-program

https://israelinstitute.org/programs/visiting-israeli-faculty

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added