< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: ספרות ישראלית, במסגרת מלגת אלון [חיפה] דדליין=15.9.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8081412/

קול קורא לחיפוש מועמד או מועמדת להגשה למלגת "אלון" בתחום הספרות העברית החדשה

החוג לספרות עברית והשוואתית קורא לבעלי תואר דוקטור (מאושר סופית) להגיש את מועמדותם לוועדת החיפוש החוגית המבקשת לאתר מועמדים להגשה למלגת "אלון" בתחום הספרות העברית החדשה. החוקרת או החוקר שיקבל את המלגה יידרש ללמד בהיקף מלא בכל הרמות, להנחות תלמידים לתארים מתקדמים ולעסוק בפעילות מחקרית.
תחום ההתמחות הוא פרוזה עברית וישראלית.
התנסות במחקר ובהוראה במוסד אקדמי מוביל לאחר סיום תואר הדוקטור תהווה יתרון.
הפונים מתבקשים לשלוח:

1. קורות חיים ורשימת פרסומים.
2. שלושה מכתבי המלצה מחוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר שישלחו ישירות על ידי הממליצים.
3. תקציר (עד 2 עמודים) ובו סיכום הפעילות המחקרית עד כה ותיאור תוכניות המחקר לשנים הקרובות.
4. שני מאמרים לדוגמה.
את החומר יש לשלוח עד ה- 15 ספטמבר 2018
נא לשלוח את החומר אל מיכל ליבסטר, מזכירות החוג לספרות עברית והשוואתית, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905 וכן בדוא"ל kol.kore.sifrut.ivrit2018@gmail.com

אין החוג, הפקולטה או האוניברסיטה מחוייבים לקבל הצעה כלשהי

ההחלטה הסופית כפופה לשיקולים תקציביים של רשויות האוניברסיטה

מפרסם ההודעה
צפי זבה-אלרן tsafisebba@gmail.com 04-8240124
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה