< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // מאמרים (כתב עת): משטרה והיסטוריה: כתב עת לתולדות השיטור והחברה בישראל, גיליון 2 (נעמי לבנקרון) דדליין למאמרים=31.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8071915/

קול קורא להגשת מאמרים לכתב העת
משטרה והיסטוריה
בית מורשת משטרת ישראל

כתב העת מוקדש לעיסוק בתולדות השיטור בישראל, למן שלהי התקופה העות'מנית ועד לסוף המאה העשרים. גיליונו השני עתיד לצאת לאור בסוף שנת 2019. חוקרים המתמחים במגוון גישות תיאורטיות ושיטות מחקר (לרבות היסטוריה, מדע המדינה, כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, משפטים) מוזמנים להגיש הצעות למאמרים, תוך שימוש במגוון גישות אינטלקטואליות ושיטות מחקר.
המאמרים יעברו שיפוט אקדמי, כמקובל.

בין היתר, ניתן לשקול את הנושאים הבאים:
א. יחסי הגומלין בין המשטרה לחברה הישראלית: הקשרים בין משטרת המנדט ליישוב ולציבור הערבי; המשטרה כסוכן תרבות; יחס הציבור למשטרה; משימות לאומיות וחברתיות; דימוי המשטרה בתרבות הפופולארית; ועוד.
ב. שיטור ביטחוני: יחידות ז'נדרמריה ותפקידיהן; משמר הגבול ותפקידיו; קבלת האחריות על ביטחון הפנים; המשמר האזרחי; ועוד.
ג. התמודדות עם קהילות ייחודיות: עולים חדשים, חרדים, עבריינות נוער, ערביי ישראל, להט"ב, וכד'.
ד. תהליכי שינוי במשטרה: שילוב נשים במשטרה; משטרת המנדט ומשטרת ישראל, בין שימור לשינוי; שיתופי פעולה בין-לאומיים; התעצבותה של תרבות ארגונית; כח האדם; ועוד.
ה. פרשיות: שביתת הימאים, הפגנת השילומים, רצח רחל לוין, ואדי סאליב, ועוד.
הנחיות לכותבים:
1. המאמרים צריכים להיות בני 10,000 מלים (כולל הערות שוליים) לכל היותר.
2. יש להשתמש בכללי האזכור האחיד המקובלים במשפטים.
3. יש לצרף למאמר, תקציר בן 300 מלים לכל היותר, בעברית ובאנגלית, וכן את שם המחבר, מס' טלפון, שיוך אקדמי (אם יש) וכתובת דוא"ל.
4. את המאמרים יש לשלוח עד לתאריך 31.1.2019 לדוא"ל police.history.journal@gmail.com

צוות בית מורשת משטרת ישראל ישמח לסייע באיתור מקורות ארכיוניים כמיטב יכולתו. לפרטים נוספים, ניתן לפנות בדוא"ל police.history.journal@gmail.com

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה