< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: עמי הים התיכון: דפוסים, רשתות וקונפליקטים (1492- 1945) [חיפה, תל אביב] 10-14.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8053507/

PEOPLE OF THE MEDITERRANEAN: PATTERNS, NETWORKS AND CONFLICTS (1492-1945)

עמיתתנו ומורתנו פרופ' מינה רוזן פרשה בסוף שנת 2016 לגמלאות, והחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה מבקש לציין זאת באמצעות ועידה בינלאומית אשר צירה יסוב סביב נושאי מחקרה המגוונים:

יהודי האימפריה העות'מנית ומדינות הירשה שלה (1453 – 1945), בדגש על ירושלים, סלוניקי ואיסטנבול.

תרבות המוות היהודית בתקופה המודרנית המוקדמת בעולם הים התיכון.

היסטוריה משפחתית.

הניסיון הפזורתי, רשתות פזורה ותיאוריה.

הגירה ותיאוריות על הגירה .

קישור לאירוע

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה