קול קורא // מאמרים (כתב עת): זכויות אסירים בישראל (גיא דוידוב). דדליין לתקצירים=15.7.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8053121/

מכון סאקר למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי, ו״חוקים", כתב-עת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, מזמינים חוקרים/ות להשתתף בפרויקט בנושא "זכויות אסירים בישראל" שיכלול את השלבים הבאים:

1 . הגשת הצעה )תמצית( למאמר, בהיקף של עד 1000 מילים, עד ליום 15 ביולי 2018 ; החלטה בנוגע להצעה

תימסר למציעים עד ליום 1 באוגוסט 2018 ;

2 . מספר הצעות נבחרות יזכו למענק מחקר בסך של 6000 ש״ח ממכון סאקר;

3 . הגשת טיוטות ראשונות של המאמרים עד ליום 15 בינואר 2019 ;

4 . מכון סאקר ו״חוקים״ יערכו במהלך חודש פברואר 2019 שולחן עגול לדיון בטיוטות המאמרים שיוגשו,

בשיתוף עם חוקרים/ות נוספים מהתחום וכן עם נציגים ממשרד המשפטים ובעלי עניין נוספים;

5 . המאמרים יוגשו עד סוף חודש אפריל 2019 בנוסח סופי לפרסום ב״חוקים״;

6 . פרסום המאמרים בגיליון נושאי של ״חוקים״, בכפוף לשיפוט כמקובל בכתב העת )שיפוט משולב של

עמיתים וחברי המערכת(.

תיאור הנושא:

הלכה מושרשת במשפט הישראלי היא, כי זכויות היסוד של האדם "שורדות" גם בין חומות בית הסוהר ונתונות לאסיר אף בתוך תא כלאו, בכפוף לאלו הנשללות ממנו מעצם טיבו וטבעו של המאסר. אך המציאות מלמדת על מורכבות השמירה על זכויות האדם של האסיר בין כותלי הכלא ועל פגיעות אפשריות בהן. פסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נגד השר לביטחון פנים )פורסם ב"נבו", ניתן ביום 13.6.2017 ( בנושא הצפיפות בבתי הסוהר והעדר שטח מחיה הולם לאסיר היווה תזכורת חשובה לכך.

מכון סאקר וכתב העת "חוקים" מזמינים מאמרים שיבחנו את האתגרים שכליאתם של אסירים מייצרת בשמירה על זכויות היסוד שלהם, מזוויות נורמטיביות, השוואתיות, אמפיריות או אחרות – תוך התייחסות גם להסדרה החקיקתית הרצויה. אנו מתעניינים, בין היתר, במאמרים שיעסקו בנושאים הבאים: תנאי המחייה המינימליים של אסירים; חופש הביטוי של אסירים; הזכות ליחס של כבוד השולל השפלה; הזכות לביקורים; הזכות להקים משפחה; זכויות אסירים עובדים ונגישות אסירים לשיקום. כמו כן, ומנקודת מבט רחבה של הטיפול באסירים, ניתן להגיש הצעות למאמרים הדנים בהסדרים חלופיים למאסר כפתרון לבעיית הצפיפות.

לפרטים נוספים והגשת הצעות:

אנא פנו לעורכת הראשית של "חוקים", שחר אברהם-גילר, בכתובת shahar.avrahamgil@mail.huji.ac.il , או לראש מכון סאקר, פרופ׳ גיא דוידוב, guy.davidov@huji.ac.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423