< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // הודעה שנייה // פרס בחקר הארכיונאות על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשע"ט. דדליין=2.10.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8052722/

(פורסם לראשונה ב-28 במאי 2018)

איגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמין בזאת הצעות והמלצות למועמדויות לפרס בחקר הארכיונאות על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשע"ט.

הפרס יחולק במסגרת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע שיתקיים בדצמבר 2018.

בהתאם למורשתו של פרופ' פ"א אלסברג הפרס יחולק לשניים:

 • לחוקר/ת שכתב/ה מחקר בתחומי הארכיונאות או בנושאים משיקים בתחום מדעי המידע העונים להגדרות המופיעות מטה ( אינם/ חייבים/ות להיות חברי האיגוד)
 • לתלמיד/ה מצטיין/ת בלימודי ארכיונאות (חבר/ת איגוד)

המלצה לקבלת פרס לתלמיד/ה מצטיינים תוגש ע"י מרצים המלמדים את מקצועות הארכיונאות או תחום מדעי המידע.

העבודה הזוכה, בגרסה לפרסום, תופיע בכתב העת "ארכיון" כשיצא לאור על ידי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. הזוכה זכאי לפרסם את עבודתו בכל במה אחרת.

זכאים להגיש עבודות:

* מי שקיבל/ה תואר אקדמי (מ"א, דוקטורט) על עבודת מחקר בתחום הארכיונאות

* ארכיונאים/ות או עוסקים הקרובים למקצוע אשר כתבו/ כותבים עבודות בתחומים המוצעים מטה

העבודות יעברו שיפוט על ידי ועדת הפרס.

ניתן להגיש עבודות שנעשו בתחומים המפורטים עד חמש שנים מיום השלמת ו/או אישור העבודה.

הנחיות להגשת העבודה:

עבודות תיאורטיות, כוללניות ו/או מקרי מבחן במתכונת של חיבוריים מחקריים: הצגת הנושא, שאלת או שאלות מחקר, ספרות מקצועית, דיון, סיכום ומסקנות.

יש למלא את דף פרטים אישיים של החוקר (קישור למטה)

העבודה תוגש עד לתאריך 2 באוקטובר, כ"ג בתשרי תשע"ט.

תשלח במייל לוועדת הפרס:

אילנה אלון מזכירות: mazkirut.aia@gmail.com

נוני ירון: haverot.aia@gmail.com

נושאים רלוונטיים למחקר בתחום מדע הארכיונאות ( archival science ), ובתחום מדעי המידע ( information science):

 • הערכת חומר ארכיוני
 • מטה דאטה ואחזור מידע
 • שירות והנגשה למשתמשים
 • התנהגות משתמשים
 • טיפול בחומר אור-קולי
 • מדיניות סריקה
 • רשומות אלקטרוניות
 • ניהול רשומות מסורתיות ודיגיטליות
 • אתרי אינטרנט בשירות הארכיון
 • ארכיונים אישיים
 • ארכיונים עסקיים
 • מדיניות חשיפה
 • שימור ושיקום
 • ארכיונים כסוכני חינוך, תרבות, זהות וכו'
 • ניהול סיכונים והתאוששות מאסון

לפרטים ולטופס הגשת המועמדות לחץ כאן:

http://www.archives.org.il/cgi-webaxy/item?467

https://www.facebook.com/israrchivist/posts/1659864110729469

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה