< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: מימון מחקרים בתחום תעסוקה ומגדר - מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה במכללה למינהל [ישראל] דדליין=15.7.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8052721/

השתלבות אקטיבית של נשים במעגלי תעסוקה היא בעלת ערך אישי, חברתי ולאומי. היא צפויה לשפר את יעילות המשק, לצמצם עוני ופערים חברתיים, ולקדם שוויון מגדרי. בישראל, אי-שוויון מגדרי הוא עדיין מהגבוהים במדינות ה-OECD, וזאת בתחומי חינוך, תעסוקה, יזמות והחיים הציבוריים. דו”ח קרן המטבע הבינלאומית (IMF) שפורסם לאחרונה מלמד שישראל סובלת מאי שוויון תעסוקתי גבוה, בין השאר בתעסוקת נשים, וזאת בהשוואה לשאר המדינות המפותחות.

מטרת המחקרים היא לחקור ולדון בנושא של תעסוקה ומגדר מזוויות ראיה שונות. נבקש לבחון סוגיות העוסקות בתמהיל התעסוקתי של נשים בישראל, בהשתלבותן במקצועות “נשיים” לעומת “גבריים”, וברמת פעילותן בסקטור הציבורי לעומת הסקטור הפרטי. נבקש לבדוק סוגיות מתחום פערי שכר, יזמות עסקית, נשים וצבא, תעסוקה של נשים מקבוצות מוחלשות, היחס בין מבנה המשפחה לתעסוקת נשים, ואפליה מגדרית בתעסוקה. ניתן להציע מחקרים מדיסציפלינות שונות: חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה ומשפט. במוקד יעמוד המשק הישראלי, במגמה לאסוף נתונים אמפיריים ולגבש המלצות למדיניות.

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/tahasoka_migdar.pdf

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added