< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // חוקרים עבור סקירות בנושא למידה חברתית-רגשית במסגרת וועדת מומחים בנושא: טיפוח והטמעה של למידה חברתית־רגשית במערכת החינוך [ירושלים, מיידי] דדליין=28.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8051416/

היזמה למחקר יישומי בחינוך

'היזמה למחקר יישומי בחינוך' פונה ב 3 קולות קוראים לסקירות בנושא למידה חברתית-רגשית במסגרת וועדת מומחים בנושא: טיפוח והטמעה של למידה חברתית־רגשית (SEL – Social Emotional Learning) במערכת החינוך.

נושאי הסקירות:

1.מיפוי מושגי ותיאורטי של SEL (Social Emotional Learning).
2.התערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיות ובהטמעתן במערכת החינוך.
3.מדידה והערכה של SEL.

ניתן להגיש הצעות מקדמיות עד לתאריך 28.5.2018

http://education.academy.ac.il/Lectures/Entry.aspx?nodeId=1045&entryId=21081

מפרסם ההודעה
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
כתובת מלאה
גבעת רם, כפר ההייטק, ביתן 4.2
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה