< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // מאמרים: כתב העת "בצלאל" בנושא "הדחף אל הסודי" (אורי ברטל, מעיין אמיר). דדליין למאמרים=15.7.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8041701/

בצלאל הוא כתב עת מקוון אקדמי שפיט הרואה אור בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב. כתב העת מבקש להוות במה לדיון ביקורתי בסוגיות הקשורות בחקר התרבות החזותית (Visual Culture) בתחומים:  אמנות, עיצוב, ארכיטקטורה ואופנה. כתב העת רואה אור פעמיים בשנה.

קול קורא: הדחף אל הסודי

תאריך אחרון להגשת הצעה: 15 ביולי 2018

"הדחף אל הסודי ואל הסוד מכתיב את המגמה האימננטית הראשונה של כל כוח, ואין זה משנה באלו צורות ממשל או שיטות מנהל הוא מתממש. אין בעל כוח החומק מן הכורח הזה, המתחזק בהקפו ובדרגתו ככל שהכוח עצמו נעשה חזק וממשי יותר." כך כתב המשפטן קרל שמיט באחד מספריו האחרונים מ-1950 The Nomos of the Earth in the International Law of the jus Publicum בו ביקש לבסס את תאוריית היחסים הבינלאומיים והתפתחותה של המדינה הריבונית המודרנית. לשיטתו של שמיט, דיון בהפעלתו של כוח בלתי נראה ונקיטה בחשאיות, צריך להופיע כתנאי מקדים להבנת המורכבות של יישום עקרון שלטון החוק ויחסי ההסדרה המוסריים והמרחביים שמדינת הלאום מקדמת בשמו.

מטבען, פרקטיקות של חשאיות דוגמת סודיות, צנזורה, ריגול, מעקב, איסוף מידע וניתוחו, הינן בלתי נפרדות מהתפתחותן של טכנולוגיות ייצוג.  כך, בעוד שההיסטוריה של החשאיות כאמצעי להגברת השררה מובילה אל צורות שלטון קדומות וחוצה זמנים ותרבויות, הפיתוחים הטכנולוגיים בתחום המידע והתקשורת שהופיעו בעת המודרנית וביתר שאת אלו המאפיינים את התקופה העכשווית, הובילו לעיצוב והגדרה מחדש של גבולות המרחב החזותי. כבר מאז הופעת הצילום בעת המודרנית, אומצה הטכנולוגיה בשרות החוק, לטובת מלאכת המעקב וכאמצעי להגדרה, זיהוי, קטלוג ומאסר של פושעים.

בהמשך, טכנולוגיות חדשות אחרות דוגמת התפתחות המצלמות הדיגיטליות ומכשירי ההקלטה, הופעתן של רשתות תקשורת גלובליות ויכולות אכסון וניטור מידע התבססו ככלים יעילים לניהול מעקב המוני ולהרחבת יכולת השליטה של ממשלות על חלק נרחב מאוכלוסיית העולם. פעילות זו, הנעשית לרב בצללים, משפיעה לא רק על תיחום החיץ בין הנראה לבלתי נראה, בין הפרטי לציבורי, על התוויתם של פערי המידע ועל הצרת אפשריות הפרשנות של הגלוי והנסתר, אלא על עיצוב המציאות ועל אופן תפישתה. העידן הנוכחי, בעולם שלאחר אסון התאומים והמלחמה בטרור, מתאפיין ב"חשאיות גלובלית" ובשימוש המתרחב בפרקטיקות של הסתרה וריגול גם כנגד אזרחים. כל זאת בשם "הגנה" על ערכי הדמוקרטיה המנופפת מחד גיסא בדגל השקיפות אך הפועלת על פי ההנחה כי "בעולם שבו כל דבר הוא מטרה פוטנציאלית  […] כל דבר באופן פוטנציאלי יכול להפוך לסוד". מנגד, התנגדות למדיניות המעקב מבטאת את ההתניה באופן אחר, כפי שניכר מקריאות כגון: "פרטיות לחלש, שקיפות לבעל הכוח."

גיליון כתב העת של בצלאל יציע מבט אל ההיבטים האפיסטמולוגיים, אונטולוגיים והחזותיים הקשורים בחשאיות מודרנית ועכשווית.  הגיליון מבקש לדון במהלכים אלו באמצעות הסוגיות הבאות:

  • איזו חוקיות מארגנת את כלכלת הנראה והבלתי נראה שמנהלות ממשלות בעוד הן מצטטות את ההגנה על ערכי הדמוקרטיה?
  • איזה סוג של יחסי גומלין מקיימות התפתחויות של טכנולוגיות ייצוג ומלחמה עם המשטר המודרני והנוכחי של חשאיות?
  • איזה סוג של ידע בכלל וידע חזותי בפרט ניתן לנסח על הנעשה בשם החוק?
  • כיצד משפיע המידע הבלתי נראה על תפישת הריבונות העכשווית, המשטר החזותי הדומיננטי כמו גם על מדומיין החברתי?
  • אילו סוגים של אסטרטגיות וטקטיקות התנגדות צוברות מעמד רב חשיבות בתקופתנו (קריפטוגרפיה, טכנולוגיות סייבר, מאבקי חופש מידע וכו')

חוקרים ויוצרים מוזמנים להציע מאמרים ומסות בהיקף של 3,000 – 6,000 מילים (ראו קובץ הנחיות להתקנת כתב יד).

על  כתב היד לכלול תקציר, ביוגרפיה קצרה של הכותב וביבליוגרפיה.

את כתבי היד יש לשלוח למזכירת המערכת לכתובת הדוא"ל:  ht2@bezalel.ac.il

כתבי יד יתקבלו עד לתאריך 15.7.2018

המעוניינים להגיש כתב יד מוזמנים להתייעץ עם מעיין אמיר: maayan.amir@gmail.com

 

עורך ראשי: אורי ברטל

עורכת בפועל : מעיין אמיר

מועצת המערכת:  דליה מרקוביץ', נעמי מאירי דן, ליאת פרידמן, אורלי שבי, חוסני אלחטיב שחאדה, חיים דעואל לוסקי.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה