< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגת פורום לתכנית לימודים: פילולוגיה של שפות עתיקות - שפות קלאסיות [ירושלים] דדליין=1.5.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8032004-1/

קרן אוריגנוס למלגות 2018-2019 – FORUM SCHOLARSHIP

פוליס – המכון לשפות ומדעי הרוח בירושלים

שנות לימודים 2018-2020

מועמדים למלגת FORUM חייבים להיות סטודנטים לתואר שני או בתכנית FLUENCY במכון פוליס והזכאי/ת י/תוכשר להוראת לטינית לפי שיטת פוליס.

דרישות סף לקבלת המלגה
א. המלגה מוצעת לסטודנטים בתוכנית ללימודי תואר שני או בתוכנית FLUENCY במכון פוליס, או למי שכבר החלו בתהליך הרשמה, ושיש להם ידע מתקדם בלטינית, כולל דיבור שוטף.
ב. עם מילוי והגשת טופסי ההרשמה, המועמדים יתבקשו לשלוח דוגמת כתיבה מדעית.
ג. על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון.

המלגה והחובות החלים על מקבליה
א. המלגה תכסה 100% משכר הלימוד לשנתיים אקדמיות בתכנית לימודים שתאושר על ידי פוליס, ו-1000 ₪ בחודש למשך 10 חודושים.
ב. סטודנטים שיקבלו את המלגה יתבקשו למלא 20 שעות התנדבות שבועיות במכון במהלך השנה האקדמית.
ג. המלגה כפופה לדרישות של הקרן אשר מפורטות בטופס הבקשה.

http://www.polisjerusalem.org/scholarships

http://www.polisjerusalem.org/

Message publisher
מרסדס רוביו מנהלת מחקר פוליס - המכון ללשונות ולמדעי הרוח בירושלים mercedes.rubio@polisjerusalem.org
Full address
מכון פוליס לשפות ומדעי הרוח בירושלים, רח' הע"ח 8, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added