< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגת פורום לתכנית לימודים: פילולוגיה של שפות עתיקות - שפות קלאסיות [ירושלים] דדליין=1.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8032004-1/

קרן אוריגנוס למלגות 2018-2019 – FORUM SCHOLARSHIP

פוליס – המכון לשפות ומדעי הרוח בירושלים

שנות לימודים 2018-2020

מועמדים למלגת FORUM חייבים להיות סטודנטים לתואר שני או בתכנית FLUENCY במכון פוליס והזכאי/ת י/תוכשר להוראת לטינית לפי שיטת פוליס.

דרישות סף לקבלת המלגה
א. המלגה מוצעת לסטודנטים בתוכנית ללימודי תואר שני או בתוכנית FLUENCY במכון פוליס, או למי שכבר החלו בתהליך הרשמה, ושיש להם ידע מתקדם בלטינית, כולל דיבור שוטף.
ב. עם מילוי והגשת טופסי ההרשמה, המועמדים יתבקשו לשלוח דוגמת כתיבה מדעית.
ג. על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון.

המלגה והחובות החלים על מקבליה
א. המלגה תכסה 100% משכר הלימוד לשנתיים אקדמיות בתכנית לימודים שתאושר על ידי פוליס, ו-1000 ₪ בחודש למשך 10 חודושים.
ב. סטודנטים שיקבלו את המלגה יתבקשו למלא 20 שעות התנדבות שבועיות במכון במהלך השנה האקדמית.
ג. המלגה כפופה לדרישות של הקרן אשר מפורטות בטופס הבקשה.

http://www.polisjerusalem.org/scholarships

http://www.polisjerusalem.org/

מפרסם ההודעה
מרסדס רוביו מנהלת מחקר פוליס - המכון ללשונות ולמדעי הרוח בירושלים mercedes.rubio@polisjerusalem.org
כתובת מלאה
מכון פוליס לשפות ומדעי הרוח בירושלים, רח' הע"ח 8, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה