< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה [ישראל] דדליין-25.3.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8032003/

מכון ליאו בק ירושלים מודיע על הגשת מועמדות למלגות הצטיינות ומענקי מחקר לשנת 2018

בנושא: תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה

מלגה מטעם לשכת דוד ילין של בני ברית ירושלים: לתלמיד/ת התואר השלישי שהצעת מחקרו/ה אושרה על ידי אחת האוניברסיטאות או המכללות בישראל.

פרס לפוסט-דוקטורט על שם ד”ר יעקב ותרצה רוזנטל: לבעל/ת התואר השלישי שהגיש/ה את עבודת הדוקטורט בשנת 2014 או אחריה (יתקבלו גם בקשות למענק תמיכה במחקר חדש).

סכומי המלגות והמענקים יעמדו על 5,000 ₪ עד 10,000 ₪

טופסי בקשה ניתן לבקש בכתובת הדוא”ל: leobaeck@leobaeck.org
או באתר המכון בכתובת: www.leobaeck.org

מועד אחרון להגשת הבקשות: 25 במרץ 2018

Message publisher
גלית רנד רכזת פעילויות, מכון ליאו בק ירושלים leobaeck@leobaeck.org 02-5633790
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added