< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: תולדות הפילוסופיה, תולדות המדע בעת העתיקה ובימי הביניים, תולדות הדתות והמחשבה הדתית: יהדות, נצרות, אסלאם ודתות הודו ואיראן [העברית / ישראל] דדליין=31.3.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4021818/

העמותה לזכרו של פרופ’ שלמה פינס והאוניברסיטה העברית

הודעה זו מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לכל המגדרים.

פרס שנתי יוענק (אם יוחלט להעניק את הפרס לשני חוקרים, יחולק סכום הפרס לשניהם באופן שווה).
פרס פינס בסך 10,000 דולר ארה”ב יוענק לחוקרת צעירה מצטיינת בעלת תואר דוקטור שעבודתה אושרה בארבע השנים האחרונות, או למי שהגישה את עבודת הדוקטורט בעת הגשת המועמדות. מי שטרם הגישו את עבודת הדוקטורט, או שיש להן כבר משרה תקנית באחת האוניברסיטאות, לא יוכלו להגיש מועמדות לקבלת הפרס.
עדיפות תינתן למועמדות מהאוניברסיטה העברית, ועל מועמדות מאוניברסיטאות אחרות להיות בעלות זיקה לאוניברסיטה העברית בעת הגשת הבקשה, או לציין מה תהיה הזיקה שלהן לאוניברסיטה העברית אם יקבלו את הפרס.
על המחקרים של המועמדות לעסוק באופן מובהק באחד התחומים בהם עסק פרופ’ פינס ז”ל:
• תולדות הפילוסופיה
• תולדות המדע בעת העתיקה ובימי הביניים
• תולדות הדתות והמחשבה הדתית: יהדות, נצרות, אסלאם ודתות הודו ואיראן
יש להגיש את המסמכים הבאים:
1.טופס הרשמה
2.מכתב מועמדות לפרס, הכולל תוכנית מחקר לשנה הקרובה*
3. קורות חיים ורשימת פרסומים
4. דוגמאות ממחקריהם שהתפרסמו או שהוגשו לפרסום ו/או פרק מעבודת הדוקטורט (עד 35 עמודים).
5. שני מכתבי המלצה
* מי שנמצאים בשירות מילואים ארוך יקבלו פטור מהגשת תוכנית מחקר לשנה הבאה.

כתובת להגשת בקשות: http://scholarships.huji.ac.il

אקדמיה

חוקרים צעירים בעלי תואר דוקטור שעבודתם אושרה בארבע השנים האחרונות, או למי שהגיש את עבודת הדוקטורט בעת הגשת המועמדות.

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added