< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: שתי מלגות בתר-דוקטורט לעוסקות/ים בחקר האשה ביהדות במגוון תחומי דעת [בר אילן / רמת גן] דדליין=9.5.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4021414/

שתי מלגות בתר-דוקטורט לעוסקות/ים בחקר האשה ביהדות במגוון תחומי דעת
המרכז לחקר האישה ביהדות ע”ש פניה גוטספלד הלר באוניברסיטת בר-אילן, מזמין חוקרות וחוקרים בראשית הדרך האקדמית, להציע מועמדות למלגת בתר-דוקטורט לשנה”ל תשפ”ה.

מטרות המלגה: לאפשר לחוקרות וחוקרים שכתבו עבודת דוקטור בחקר האישה ביהדות במגוון תחומים, לעבד את העבודה לספר, להפיק ממנה מאמרים מדעיים, או לעסוק במחקר חדש בתחום זה.

במהלך תקופת המלגה יידרשו החוקרות/ים להקדיש זמן לשם הפעילות המחקרית, ויוזמנו להשתתף באופן פעיל בפעילות האקדמית של המרכז לחקר האישה ביהדות.

המלגה לשנת הלימודים תשפ”ה, תעמוד על סכום של 15,000 ₪ לכל זוכה.
על הזוכה במלגה להודות למרכז במחקר/ים שיערכו במסגרת בתר-דוקטורט זה.

הזכאות למלגה:
– חוקרות/ים שעבודת הדוקטור שלהם אושרה במהלך חמש השנים האחרונות.
– מצוינות אקדמית, חשיבות ומקוריות המחקר ופוטנציאל התרומה לתחום האקדמי הרלוונטי.
– מציאת מנחה מהאוניברסיטה.

לשם הגשת מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:
א. קורות חיים
ב. עבודת הדוקטור
ג. שני מכתבי המלצה (אחד ממנחה העבודה ושני מחוקר/ת בתחום) המעידים על פוטנציאל מחקרי ועל חשיבות נושא המחקר
ד. הצעת מחקר / תוכנית עבודה לבתר-דוקטורט (עד 4 עמודים):
כותרת המחקר
מטרות ושאלות מחקר
שיטות המחקר
חשיבות המחקר ותרומתו לחקר האישה ביהדות

התוכנית תלווה על ידי ראש המרכז פרופ’ לילך רוזנברג-פרידמן וצוות המרכז
את הבקשה יש להגיש למייל fanya.g.center@gmail.com
עד א’ באייר (9 במאי 2024)
לפרטים: ד”ר יצחק פס 0544-936484

Message publisher
ד"ר איציק פס המרכז לחקר האישה ביהדות אוניברסיטת בר אילן passizik@gmail.com
Full address
אוניבסיטת בר-אילן, רמת גן
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added