< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרסי לאוניד נבזלין לעבודות גמר לתואר מ.א. ועבודות דוקטורט מצטיינות בתולדות יהודי רוסיה ומזרח אירופה, מורשתם ותרבותם [ישראל] דדליין=31.5.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4021313/

מרכז ליאוניד נבזלין מודיע על הענקת פרסים לעבודות גמר לתואר מ.א. ועבודות דוקטורט מצטיינות אשר נכתבו בשנתיים האחרונות (תשפ”ב -תשפ”ד) ע”י בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
על העבודות לעסוק בתחומי העניין של מרכז נבזלין: תולדות יהודי רוסיה ומזרח אירופה, מורשתם ותרבותם. תינתן העדפה למחקר במרחב של האימפריה הרוסית וברה”מ, במאות ה-19 וה-20. ניתן להגיש עבודות בעברית, ברוסית ובאנגלית.

גובה הפרסים:
עבודת מ.א. – עד $1,000
עבודת דוקטור – עד $2,000

על התלמידים המגישים את מועמדותם לפרס לצרף לבקשה עותק של העבודה, חוות דעת של המדריך והמלצה של מורה נוסף.
המועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום א’, כ”ג באייר תשפ”ד, 31 במאי 2024.

את הבקשות יש להגיש בדוא”ל או בדואר רגיל למרכז נבזלין, בנין רבין, חדר 2104, הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 9190501.

בירורים בטל: 02-5881770
בדוא”ל: merkaznev@savion.huji.ac.il

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added