< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): גיליון 17ב של כתב-העת דברים בנושא "חינוך אזרחי במדינה מפולגת" [עברית / מקוון] דדליין לטקסט מלא=30.5.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4021300/

קול קורא זה נכתב בעיצומה של מלחמה, בעיצומו של משבר לאומי וחברתי, כנראה המשמעותי ביותר מאז הקמת מדינת ישראל. המלחמה על זוועותיה ודאגותיה הביאה לגילויי חוסן וסולידריות בצד הכאב, הזעם ותחושת נתק שבין ההנהגה לאזרחי המדינה. בקיץ של שנת 2023 המו הכיכרות ורעשו אולפני השידור בוויכוח על אופייה של מדינת ישראל, ויכוח שהתחדד ולבש אופי תוקפני ואלים. המתח בין ‘יהודית’ ו’דמוקרטית’ ליווה את החיים הציבוריים ומצא ביטוי בכלי התקשורת, בשיח הרחוב ובכנסת.
הקולות והמראות של השנה האחרונה ושל הסתיו המדמם שעובר עלינו מעלים בחריפות את השאלה מה קורה בחינוך האזרחי המוענק לצעירים במדינת ישראל על פלגיה השונים, מהם
האתגרים בפניהם הוא עומד ומהן מטרותיו.
אנו קוראים לחוקרים בתחומי החינוך, החברה והמחשבה להגיש לגיליון האביב של “דברים” מאמרים מחקריים (ומסות), שעוסקים בסוגיית החינוך האזרחי במדינה מגוונת ומפולגת חברתית, דתית ופוליטית. ניתן להגיש מאמרים בגישות מחקריות מגוונות ששואלים שאלות מנקודות מוצא שונות (פילוסופיות, פדגוגיות, תיאורטיות, מוסריות, תרבותיות ועוד) בתחומים שונים (כגון: מחשבת החינוך, פוליטיקה וחינוך, תוכניות לימודים ואופני התערבות, תהליכים פדגוגיים, עמדות מורים והורים, הכשרת מורים, מסמכי מדיניות וגלגוליהם, ועוד).
dvarim@oranim.ac.il

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added