< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): גיליון מיוחד של כתב העת הומור מקוון, בנושא: הומור לשוני ואירוניה (תמי יאיר) [עברית / מקוון] דדליין לתקצירים=31.5.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4021200/

הומור הוא חלק בלתי נפרד מחיינו. הוא עשוי להיות כלי חשוב להבנה של עמדות חברתיות ותרבותיות, להעביר מסרים, לבטא רגשות ותחושות, לשפר מערכות יחסים, לעזור בהתמודדות עם מצבים קשים, לחשוף פרספקטיבות חדשות ולעודד שינוי רעיוני ומחשבתי. באפשרותו ליצור לכידות קבוצתית ובמקביל לשמש נתיב לביטוי עוינות מוסווית כלפי קבוצה מסוימת וליצור הדרה שלה.
אחד מביטוייו של ההומור הוא הומור לשוני. הוא יוצר הנאה ושעשוע, והפקתו מעידה על יצירתיות מחשבתית ועל מעורבות של מיומנויות קוגניטיביות ומיומנויות לשוניות במישורים פונולוגיים, מורפולוגיים, תחביריים, לקסיקליים, סמנטיים ופרגמטיים.
האירוניה, הנחשבת לאחד מענפיו של ההומור, מביעה גם היא הנאה ושעשוע, אך הפער שהיא מבטאת בין משמעות הדברים לבין כוונת המוען, מסייע בחידוד המסר, מבליט אותו על דרך הניגוד ויוצר ביקורת ולעג.

לגיליון המיוחד בנושא “הומור לשוני ואירוניה בספרות ובהקשרים חברתיים ותרבותיים” אנו מזמינים חוקרות וחוקרים בתחומי הלשון, הספרות, האומנות, הרוח והחברה לשלוח מאמרים העוסקים בנושאים הבאים:
– הומור לשוני ואירוניה בספרות
– הומור לשוני, אירוניה ומגדר
– הומור לשוני ויצירתיות
– הומור לשוני ואירוניה בתיאטרון
– הומור לשוני בשפתם של אנשי טיפול
– הומור לשוני ואירוניה ברשתות החברתיות
– הומור לשוני במרחב הציבורי
– הומור לשוני ואירוניה בעתות מלחמה

יתקבלו בברכה גם נושאים אחרים שיימצאו מתאימים לגיליון.

• אורך המאמר יהיה עד 8,000 מילים, כולל הפניות והערות שוליים.
• על המאמר לכלול תקצירים בעברית ובאנגלית.
• שיטת רישום המקורות והציטוטים תהיה בהתאם לדיסציפלינה.
• כתבי היד יעברו שיפוט כמקובל בכתבי עת מדעיים.


תאריכי היעד :
– תקצירים למאמרים (עד 300 מילים) יש לשלוח עד 31 במאי 2024. ניתן לכלול בתקציר עד 3 פריטים ביבליוגרפיים.
– מאמרים מלאים יש לשלוח עד 30 בספטמבר 2024.

את התקצירים והמאמרים יש לשלוח לעורכת הגיליון המיוחד:

ד”ר תמי יאיר tamiya167@gmail.com

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added