< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: חממה ליוצרי קולנוע תיעודי, אתגרים בתיעוד היסטוריה מקומית [ון ליר / ירושלים] דדליין=21.1.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3122321/

קול קורא: חממה ליוצרי קולנוע תיעודי, אתגרים בתיעוד היסטוריה מקומית
מכון ון ליר בירושלים בשיתוף הפורום הדוקומנטרי בישראל
קורא ליוצרות וליוצרים להשתתף בחממה ייחודית לקידום הקולנוע התיעודי
בדגש על אתגרים בתיעוד היסטוריה מקומית
מרץ–יולי 2024

החממה ליוצרות וליוצרים של קולנוע תיעודי במכון ון ליר מציעה למשתתפיה מסגרת לחשיבה ולביקורת על היצירה התיעודית בהקשרים אינטלקטואליים, חברתיים ותרבותיים. בשנה הקרובה תתמקד החממה באתגרי התיעוד של היסטוריה מקומית בזמן הזה.
אנחנו עדיין בתוך אירועי 7 באוקטובר והשפעותיהם המתמשכות, ובתוך מלחמה שסופה לא ידוע. הקול הקורא נכתב מתוך הרגע הזה ומתוך ההבנה שיש לנו יכולת חלקית בלבד להבין ולפרש אירועים היסטוריים במהלך התרחשותם. עוצמתן של ההתרחשויות אינה מוטלת בספק, אך כלי הניתוח ומתן הפשר מתקשים להגיב עליהן לנוכח קצב האירועים וחוסר הוודאות של ההווה. עם זאת, אנחנו ממשיכים להאמין בחיוניותם של כלי העבודה והניתוח של המחקר, כגון תיאוריה, פרספקטיבה, השוואה ופרשנות, ובנחיצותם לכל אפשרות של התפתחות והתחדשות חברתית ופוליטית בעתיד.
נקודת המוצא של החממה היא שבשנים האחרונות, ובד בבד עם גידול הקיטוב הפוליטי, החברתי והתרבותי בישראל, נמצא הקולנוע התיעודי בליבו של דיון ציבורי על תוקפם וכוחם של נרטיבים היסטוריים. דיון זה רואה באופן שבו קבוצות שונות בחברה מספרות ומייצגות את סיפורן בעת הזאת מרכיב קריטי הנותן תוקף לזהותן ואף לחיזוק מעמדן לעומת קבוצות אחרות, ולעיתים גם על חשבונן. עדויות, ארכיונים ומקורות מידע שיוצרים את הנרטיבים האלה נמצאים במרכז המחלוקת.
השאלות האלה מהדהדות בקולנוע התיעודי, במחקר האקדמי ובשיח הציבורי, וכן בוויכוחים על שינויים במדיניות בקשר ל חשיפת חומרי הארכיונים הציבוריים ובממשק שבין ארכיון ציבורי, הגנת הפרט וחופש המידע לציבור .
החממה תפגיש בין יוצרות ויוצרים של קולנוע תיעודי לבין חוקרות וחוקרים העוסקים בשאלות דומות במסגרת מחקריהם.
החממה תתמקד בפרויקטים בעלי ממד היסטורי, חברתי ופוליטי רחב, מתוך מגוון של נקודות מבט, מקורות ודמויות. הקשרים ונושאים שרלוונטיים לדיון זה הם למשל: ההיסטוריה של הקמת המדינה ושל הסכסוך הישראלי-פלסטיני; אירועים מרכזיים בהיסטוריה של ישראל והמרחב שסביבה; אירועים מרכזיים בחיי יהודים וערבים; היסטוריה של מזרחים ומזרחיות בישראל ומחוץ לה; היבטים בפרשנות ובניתוח ההיסטוריה של השואה; וסוגיות חברתיות, מגדריות ותרבותיות נוספות המתמודדות עם האתגרים האלה.
אנחנו מזמינים גם הגשה של פרויקטים העוסקים באירועי 7 באוקטובר ובמלחמה, ממגוון נקודות מבט, שמועד שידורם לא יחול לפני סתיו 2024.

תנאי ההשתתפות
– החממה תפעל ברצף ממרץ עד יולי 2024 במפגשים שיתקיימו במכון ון ליר בירושלים אחת לשבועיים. מפגש הסיום יתקיים בסתיו 2024 (לוח הזמנים עשוי להשתנות לפי הנסיבות).
– לחממה יתקבלו עד עשרה פרויקטים. יוצרים שיתקבלו לחממה יקבלו מענק פיתוח בסך 10,000 ש”ח (המענק יועבר בשני תשלומים, בתחילת החממה ובסופה).
– משתתפי החממה נדרשים להתחייב להגיע לכל מפגשי החממה.
יוצרים ויוצרות המעוניינים להשתתף בחממה מתבקשים למלא את טופס הגשת המועמדות ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים, כמפורט בטופס.

לחממת הקולנוע לפיתוח יצירה תיעודית > tinyurl.com/4krf9ypk
לתנאי התוכנית ולהגשת מועמדות >tinyurl.com/y2jeuswa
לטופס הגשת מועמדות >tinyurl.com/478cvv4p

מועד סופי להגשת המועמדות: 15.1.2024
הודעה על קבלה לחממה: פברואר 2024
מועד תחילת המפגשים: מרץ 2024
בשאלות הנוגעות להגשת מועמדות אפשר לפנות לדוא”ל docfilm@vanleer.org.il
ניהול החממה: רונה ברייר-גארב, לירן עצמור

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added