< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות עידוד לשנת הלימודים תשפ"ד - תקשורת ועיתונות יהודית / ישראלית [אונ ת"א] דדליין=27.2.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3121921/

קול קורא: מלגות עידוד לשנת הלימודים תשפ”ד
המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע”ש שלום רוזנפלד
המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית, הפועל באוניברסיטת תל אביב מאז שנת 1985, נועד לקדם מחקר בינתחומי בנושאים הנוגעים לעיתונות ותקשורת בעולם היהודי ובישראל בעבר ובהווה, על מגוון הלשונות, הגוונים הרעיוניים והאמצעים הטכניים הנוכחים במרחב זה. מטרות אלה מושגות באמצעות ארבעה ערוצים עיקריים: כתב העת קשר שרואה אור פעמיים בשנה, ערבי עיון, תמיכה בפרסום ספרים והענקת מלגות עידוד לתלמידי מחקר.
הקול הקורא מופנה לתלמידות ותלמידי התואר השני והשלישי בכלל האוניברסיטאות בישראל שמחקרם.ן קשור באופן הדוק לתחומי העניין של המכון:
• תולדות העיתונות והתקשורת בתפוצות היהודיות או בחברה הישראלית על כלל מרכיביה.
• דיון בתאוריות ומודלים של תקשורת בהקשרים של עיתונות ותקשורת בעולם היהודי ובישראל.
• מחקרים הנשענים על מקורות מהעיתונות והתקשורת היהודית ו/או הישראלית, עכשווית או היסטורית, מודפסת או אלקטרונית, בעברית ובשפות אחרות.
• יתקבלו מחקרים מדיסציפלינות שונות: היסטוריה, תקשורת, חברה, תרבות, כלכלה וטכנולוגיה.
• השנה תינתן מלגה מיוחדת לפרויקטים של איסוף חומרים ועדויות שישמשו תשתית למחקר עתידי על תפקיד התקשורת והעיתונות באירועים הטרגיים של 7 באוקטובר ובמהלך המלחמה שעדיין נמשכת.*

יוענקו מלגות לתלמידי דוקטורט (עד 6,000 ₪ כל מלגה) ולתלמידי התואר השני (עד 4,000 ₪ כל מלגה).
המועמדים.ות יעבירו בקשות בדוא”ל – presstau@tauex.tau.ac.il בצירוף המסמכים המפורטים להלן:
• מכתב פנייה קצר
• קורות חיים עם פירוט שלבי הלימודים ומלגות
• הצעת מחקר מאושרת בצירוף מסמך האישור* • מכתב המלצה מהמנחה או המנחים
• אישור לימודים פעילים

מקבלי.ות מלגת העידוד יתבקשו להציג את מחקרם.ן במסגרת יום עיון של המכון.

* במקרים של מלגה לפרויקטים של איסוף עדויות הקשורות באירועי המלחמה ייבחנו גם הצעות מחקר שטרם אושרו, ובלבד שתימצא המלצה של מנחים שילוו את הפרויקט.

תאריך אחרון להגשת המועמדות: 27.2.2024

Message publisher
מאיר חזן ore1597@netvision.net.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added