< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: ראש/ת תוכנית להקמת תוכנית לימודים במדיניות ציבורית (באוריינטציה כלכלית) [מרכז שלם, ירושלים] דדליין=31.12.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3121900/

המרכז האקדמי שלם הוא מוסד אקדמי ייחודי שבו מונהגת תוכנית מצטיינים רב-תחומית על פי מודל הליברל ארטס. לימודי התואר מתפרשים על פני שלוש וחצי שנים וכוללים תוכנית יסוד רחבה המעניקה לכלל הסטודנטים הזדמנות להתעמק בטקסטים המכוננים בתחומי הפילוסופיה, ההיסטוריה, ההגות היהודית, המוסלמית והנוצרית, המדעים והמחשבה החברתית והכלכלית. לצד תוכנית זו מתקיימות כיום שלוש תוכניות לימודים דיסציפלינריות – פילוסופיה והגות יהודית; מזרח תיכון ואסלאם  ;ואסטרטגיה דיפלומטיה וביטחון.

 

המרכז חורט על דגלו לא רק את טיפוח המצוינות האינטלקטואלית, אלא גם את המעורבות האזרחית הפעילה של תלמידיו ובוגריו בחיי החברה והמדינה.

 

המרכז האקדמי שלם מבקש לאתר ראש/ת תוכנית על מנת להקים יחד עם הנהלת המוסד תוכנית לימודים חדשה וייחודית לתואר ראשון במדיניות ציבורית (באוריינטציה כלכלית).  מטרת התוכנית  לטפח את יכולות החשיבה של הסטודנטים ולאפשר לבוגריה להבין סוגיות מרכזיות המשפיעה על מדינת ישראל ולהשפיע על המדיניות בישראל. התוכנית תתבסס על שלושה יסודות בראי מטרותיו של המוסד:

 • גיבוש חשיבה פילוסופית השמה דגש על השגשוג האנושי.
 • גיבוש חשיבה כלכלית המדגישה את החשיבות של פשרות,  התייחסות לתוצאות לא מכוונות וכוחות השוק.
 • פיתוח מיומנויות  חזקות של ניתוח נתונים המיושמות במדיניות ציבורית תוך הכרה במגבלותיהן.

המועמדים/ות יידרשו לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 • תואר שלישי בתחומים רלוונטיים ודרגה אקדמית של מרצה בכיר/ה לפחות, בעדיפות לדרגת פרופסור.
 • מוניטין אקדמי ומחקרי מוכח והתעניינות עמוקה בתחומי המדיניות הציבורית
 • מחויבות למצוינות בהוראה
 • שליטה מלאה בעברית ובאנגלית
 • תושב/ת ישראל או מי שיקבלו מעמד זה לקראת תחילת כהונתו/ה.
 • לאחר פתיחת התוכנית, התחייבות לתקופה של 3 שנים לפחות כמקום העסקה עיקרי.

 

להגשת מועמדות יש לפנות בכתב לוועדת האיתור בכתובת PPcandidates@shalem.ac.il  עד ה- 30 בנובמבר 2023 ולצרף:

 • קורות חיים בפורמט אקדמי מקובל
 • רשימת פרסומים אקדמיים
 • רשימת ממליצים (לפחות 3)
 • על המועמדים/ות לצרף מכתב (עד 2 עמודים) המפרט מדוע מעוניינים/ות בתפקיד ואת מידת התאמתם/ן לו.

 

ועדת האיתור תערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ואינה מחויבת לזמן את כל המועמדים/ות לראיונות . ועדת האיתור שומרת על זכותה לפנות בעצמה למועמדים/ות פוטנציאליים/ות, אף אם לא הגישו מועמדות. לוועדת האיתור שיקול דעת בלעדי בבחירת המועמד/ת והתאמתו/תה לתפקיד, והיא רשאית בכל עת לבטל ו/או לשנות את הקול הקורא ו/או לא לבחור מועמד/ת כלל.

 

מידע על המרכז האקדמי שלם ניתן למצוא באתר  www.shalem.ac.il

 

Message publisher
טלי רכזת משאבי אנוש hr@shalem.ac.il
Full address
מרכז שלם, Jerusalem
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added