< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): מחקרי רגולציה. גיליון מיוחד: רגולציה לעת משבר (איריס סורוקר, תמיר שאנן, שרון ידין) [עברית / מודפס ומקוון] דדליין להצעות=1.1.24

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3120321/

המלחמה הקשה בה ישראל מצויה מיום 7 באוקטובר מצדיקה עיון בהיערכות הרגולטורית לקראת משברים גדולים, לצד הדרך להתמודד עמם שעה שהם מתרחשים. דומה כי בישראל חסר פרוטוקול מובנה להתמודדות של הרגולציה עם שעת חירום, באופן הניתן להתאמה לנסיבות המשבר.
מרכז חת מזמין חוקרות וחוקרים, והעוסקים בפרקטיקה רגולטורית, להגיש הצעות למאמרים
שיתפרסמו בחוברת ייעודית של מחקרי רגולציה בנושא רגולציה לעת משבר, שמטרתה לבחון
סוגיות אלה במבט ענפי ובמבט כלל-משקי.
את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 1.1.2024

למידע נוסף: https://www.colman.ac.il/media/23wlalw3/kol-regu1.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה