< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות קרן ענבר לעידוד עבודות מחקר ומאמרים בתחום השלכות הטרור והטראומה על רקע לאומי [ישראל] דדליין=31.10.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3083100/

קול קורא מטעם נט"ל – נפגעי טראומה על רקע לאומי (ע"ר) וקרן ענבר המרכז למורשת המודיעין

מלגות קרן ענבר לשנת תשפ"ד / 2024 ע"ש ענבר עטיה הי"ד
לעידוד עבודות מחקר ומאמרים בתחום השלכות הטרור והטראומה על רקע לאומי

מלגות עידוד מיועדות לזוכים/ות בגין כתיבת עבודות מחקר ומאמרים משלוש השנים האחרונות
בתחום טראומה על רקע לאומי, השלכות, התמודדות וטיפול ברמת הפרט / הקהילה / החברה.

המלגות תוענקנה לזוכים/ות בקטגוריות הבאות:

א. עבודת גמר לתאר מתקדם (מתואר שני ומעלה) במוסד אקדמי.

ב. עבודת מחקר או ספר עיון שכתיבתם הושלמה.

גובה כל מלגה – עד 4,000 ש"ח

כל בקשה המוגשת לקרן תכלול:

א.  פרטי המבקש – כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל, תמצית קורות חיים (חצי עמוד.)

ב. הצהרת המבקש –

1 מסגרת הכתיבה/העשייה של העבודה המוגשת.

2 האם קיבל פרס או תמורה בגין העבודה.

3 האם העבודה הוגשה לפרסום / התקבלה לפרסום / פורסמה והיכן.

4 רשימת שותפים לעבודה במידה ויש (או מנחה.)

5 מידת הרלבנטיות של העבודה לחקר הטרור והטראומה על רקע לאומי

ג. נא לצרף קובץ של העבודה / לינק לפרסום העבודה בצירוף ציון או חוות דעת (אם קיימים) וקובץ של תמצית העבודה בהיקף של 250 מילים לכל היותר.

 

העבודות הזוכות תפורסמנה באתר האינטרנט / ספריה דיגיטלית של נט"ל ובאתר קרן ענבר
בקשות עם כל הנדרש יש להפנות עד 31/10/2023 אל:
ועדת השופטים – קרן ענבר בנט"ל milgot.inbar@natal.org.il

רקע על קרן ענבר ניתן לראות באתר  www.keren-inbar.org.il

 

המלגות יוענקו בטקס השנתי שיתקיים בחודש מרס 2024

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה