< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: פרס אלסברג לארכיונאות ולמידע [ישראל] דדליין=28.9.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3082404/

קול קורא לפרס ע"ש פרופ' פ"א אלסברג – תשפ"ד
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמין בזאת הצעות והמלצות למועמדויות לפרס בחקר הארכיונאות על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשפ"ד.
הפרס יחולק במסגרת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע שיתקיים ברבעון האחרון של 2023.
בהתאם למורשתו של פרופ' אלסברג הפרס יוענק לחוקר/ת שכתב/ה מחקר בתחומי הארכיונאות או בתחומים משיקים, העומד בתנאי הסף המופיעים מטה ( אינם/ן חייבים/ות להיות חברי האיגוד).
העבודה הזוכה, בגרסה לפרסום, תופיע בפרסומי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. הזוכה זכאי/ת לפרסם את עבודתו/ה בכל במה אחרת.
תנאי הסף להגשת מועמדות לפרס:
1. יכולים להגיש מעמדות:
• בעלי תואר שני או שלישי על עבודת התזה לאחר שעברה שיפוט
• בעלי תואר שני או שלישי על עבודת התזה שנמסרה לשיפוט בהמלצת המנחה
• חוקרים עצמאיים, בעלי תואר שני לפחות על עבודה המתבססת על מחקר מקורי
• בעלי תואר שני או שלישי על מאמר מדעי – מאמר מחקרי המדווח על ניסוי (כמותי, איכותני, חקר מקרה) או מאמר תיאורטי או פרשני או מאמר דעה או מאמר סקירה – מטה אנליזה (review)
2. על עבודת המחקר לעמוד בקריטריונים של מחקר אקדמי ולכלול את כל הרכיבים המחקריים: הגדרת נושא, שאלות מחקר, סקירת ספרות, דיון, מסקנות וסיכום.
3. על עבודת המחקר/תזה להיות באחד הנושאים המפורטים בהנחיות להגשת מעמדות
4. האיגוד שואף לעודד מחקר על הנעשה בתחום הארכיונאות בארץ, ולכן המחקר/מאמר חייב להתייחס להיבטים הקשורים לארכיונאות בישראל ו/או להתפרסם בישראל

הנחיות להגשת המועמדות:
להגשת מועמדות יש למלא טופס חוקר/ת ולצרף מסמכים הבאים:
• צילום תעודה/אישור אקדמי
• המלצת מנחה (למי שמגיש מעמדות לתזה שתרם עברה שיפוט)
• העבודה/המאמר
• חובה לצרף תקציר שיכלול את כל הרכיבים המחקריים של העבודה (נושא, שאלות מחקר/השערות, שיטות מחקר, הליך ומסקנות). אורך התקציר לא יעלה על שני עמודים
העבודה תוגש עד לתאריך 28/09/2023 ותשלח לוועדת הפרס:
לכבוד מאשה זולוטורבסקי בר בדוא"ל: prasim@zmasha.mm.st

דוגמאות לנושאים רלוונטיים למחקר בתחום מדע הארכיונאות, ובתחום מדעי המידע:
• הערכת חומר ארכיוני
• מטה דאטה ואחזור מידע בארכיון
• שירותי יעץ והנגשה למשתמשים בארכיון
• חקר משתמשי ארכיון
• טיפול בחומר אור-קולי ארכיוני
• דיגיטיזציה של חומר ארכיוני
• ניהול רשומות מסורתיות ודיגיטליות
• אתרי אינטרנט בשירות הארכיון
• ארכיונים אישיים
• ארכיונים עסקיים
• חשיפת חומר ארכיוני וחופש המידע
• שימור ושיקום של חומר ארכיוני
• ארכיונים כסוכני חינוך, תרבות, זהות וכו'
• ניהול סיכונים והתאוששות מאסון בעבודת הארכיון
• היבטים משפטיים ואתיים בעבודת הארכיון
• אתרי אינטרנט כחומר ארכיוני והטיפול בו

טופס הגשת מועמדות לפרס לחוקר/ת :

שם : _______________

משפחה : _______________

כתובת : _______________

דוא"ל : _______________

טלפון : _______________
שם העבודה:__________________________
סוג העבודה:
תזה MA:_____ דוקטורט:_______ מחקר עצמאי:_______
נושא המחקר:_________________________
שם המוסד:___________________________
שם המנחה:___________________________
תאריך פרסום העבודה:___________________
תאריך סיום העבודה:_________________

לטופס יש לצרף צילום תעודה/אישור אקדמי, העבודה, ותקציר שיכלול את כל הרכיבים המחקריים של העבודה (נושא, שאלות מחקר/השערות, שיטות מחקר, הליך ומסקנות)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה