< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // מועד חדש / תכנית: קבוצת עניין במחקר איכותני - חקר השיח בשרות החוקר.ת האיכותני.ת (עירית קופפרברג) [מופ"ת / מקוון] מפגש ראשון חדש=17.12.23. דדליין חדש להרשמה=17.12.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3080503/

נפתחה ההרשמה לקבוצת עניין במחקר איכותני: חקר השיח בשרות החוקר.ת האיכותני.ת
מנחה: פרופ’ עירית קופפרברג
שישה מפגשים מקוונים (בזום), בימי ראשון (5/11/2023 – נדחה בעקבות המלחמה, יוחזר במהלך שנת הפעילות; 17/12/2023; 28/1/2024; 17/3/2024; 5/5/2024; 9/6/2024).
תקציר
קבוצת חקר השיח קימת כבר 22 שנים מאז יסוד קבוצות העניין במופת. חקר השיח הוא תחום מחקר המכיל גישות מכוּונות-תיאוריה ומכוּונות-נתונים המתמקדות בחקר הפעולות שבני אדם מבצעים באמצעות שפה בהקשר נתון כשהם מפיקים משמעות. התחום מכיל גם גישות איכותניות המשלבות כימות. שילוב זה מאפשר להבליט תבניות שיח חוזרות שעלו מתוך הטקסטים הנחקרים. במפגשי הקבוצה נגדיר את הגישות השונות ואת מאפייניהם התיאורטיים והמתודולוגיים ונבחר גישות המתאימות למחקרי חברי.ות הקבוצה.

מטרות הקבוצה
להציג מסגרות תאורטיות ומתודולוגיות עדכניות ורלוונטיות מתחום חקר השיח, ולהתאימן למחקרי חברי.ות הקבוצה.
להבליט את המתודולוגיה שחקר השיח מספק, המאפשרת לחקור רכיבים מילוליים, חזותיים ומוזיקליים של הנתונים ואת השילוב ביניהם.
לבדוק את התרומה של שיטות ניתוח שונות לאור מטרות המחקר, ובעת הצורך – להבליט את חשיבותו של השילוב ביניהן.
לקדם את הידע והיכולת של חברי.ות הקבוצה בכתיבה מדעית.
להתייחס לשיח נרטיבי מנקודת מבט של חקר השיח, תוך שימת לב למושגים “קול”, “שתיקה” ו”השתקה”.
בכל אחד מ 6 המפגשים נדון ברלוונטיות של מה שמוצג לכל חברי הקבוצה.

דמי הרשמה
קבוצת עניין אחת: 600 ₪, שתי קבוצות עניין: 950 ₪
תינתן הנחה על הרשמה מוקדמת 10%ההנחה מסתיימת בתאריך 4 בנובמבר 2023 בחצות.
מחיר לאחר הנחה:קבוצת עניין אחת: 540 ₪, שתי קבוצות עניין: 855 ₪

להרשמה אונליין:https://store.macam.ac.il/store/interest/10744/
להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901426/401 או בדוא”ל mlomdim@macam.ac.il

שישה מפגשים מקוונים (בזום), בימי ראשון (5/11/2023; 17/12/2023; 28/1/2024; 17/3/2024; 5/5/2024; 9/6/2024).

https://store.macam.ac.il/store/interest/10744/

לרשימת כל קבוצות העניין במחקר איכותני, תשפ”ד לחצו כאן

* (מופתתשפד)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added