< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תכנית: קבוצת עניין מחקר נרטיבי (גבריאלה ספקטור מרזל) [מופ"ת / מקוון] דדליין מוקדם=4.10.23 מאוחר=5.11.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3080500/

קבוצת עניין מחקר נרטיבי, בהנחיית ד"ר גבריאלה ספקטור- מרזל
ההרשמה בעיצומה, שישה מפגשים מקוונים בזום, בימי ראשון, בתאריכים: (5/11/2023; 17/12/2023; 28/1/2024; 17/3/2024; 5/5/2024; 9/6/2024)
תקציר
המחקר הנרטיבי הוא פרדיגמת מחקר פרשנית בתוך קורת הגג של המחקר האיכותני-פרשני, שמשמשת במגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. האפיסטמולוגיה הנרטיבית תופסת את האדם כמספר סיפורים ומייחסת מגוון פונקציות לסיפורים (נרטיבים) בחיינו: הם מקנים משמעות לאירועי חיינו, מסבירים את פעולותינו, מכוננים את זהויותינו האישיות, המשפחתיות, הקהילתיות והלאומיות, הן ערוץ מרכזי לאינטראקציה בין-אישית וללימוד התרבות, ועוד. על בסיס הבנה זו, פותחו מתודולוגיות מגוונות לאיסוף והפקה של נתונים נרטיביים וניתוחם, המושתתות על עקרון ההוליזם.

הקבוצה מיועדת לחוקרות וחוקרים העושות.ים – או מבקשים לעשות – שימוש בפרדיגמה הנרטיבית למחקרים במגוון דיסציפלינות ועולמות תוכן. במפגשים נדון בהיבטים תאורטיים, מתודולוגיים ופרקטיים הקשורים לפרדיגמת המחקר הנרטיבית. על פי הרצון והצרכים של המשתתפות.ים, הדיונים יתמקדו בסוגיות של אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה, הגדרות של נרטיב, סוגים של נרטיבים, שיטות להפקה ולפרשנות של סיפורים, נרטיבים במעגלי הקשר, נרטיב כאתר למפגש בין פרט ותרבות, אתיקה במחקר נרטיבי ועוד. כחלק מהלמידה המשותפת, חברות.י הקבוצה יציגו מחקרים/פרסומים בתהליך ויקבלו משוב מהקבוצה שיסייע להן.ם לקדם את המחקרים ופרסומם.

דמי הרשמה
קבוצת עניין אחת: 600 ₪, שתי קבוצות עניין: 950 ₪
תינתן הנחה על הרשמה מוקדמת 10%ההנחה מסתיימת בתאריך 4 בנובמבר 2023 בחצות.
מחיר לאחר הנחה: קבוצת עניין אחת: 540 ₪, שתי קבוצות עניין: 855 ₪

להרשמה אונליין: https://store.macam.ac.il/store/interest/10743/
להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901426/401 או mlomdim@macam.ac.il

https://store.macam.ac.il/store/interest/10743/

לרשימת כל קבוצות העניין במחקר איכותני, תשפ"ד לחצו כאן

* (מופתתשפד)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה