< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: אלימות מגדרית בחלוק לבן: גינקולוגיה בישראל, מיניות האישה ועקרון האוטונומיה בחוק זכויות החולה (נטע אבנון) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3073000/

  אבנון, נטע (2023). אלימות מגדרית בחלוק לבן: גינקולוגיה בישראל, מיניות האישה ועקרון האוטונומיה בחוק זכויות החולה. משפט וממשל, כרך כ"ז, 25 שנה לחוק זכויות החולה.

הגניטליה של נשים היא אזור מורכב מבחינות רבות – פיזיולוגית, אנטומית, תרבותית, סוציולוגית ופסיכולוגית. קיימות סביבה השתקה, בושה והסתרה, הנובעות מנורמות חברתיות מסורתיות, המתנגשות בזכות לשקיפות בטיפול הרפואי. ביחס לאזור זה מתנגשות במיוחד זכות החולה לדעת מהם הסיכויים והסיכונים בטיפולים המוצעים והמבוכה החברתית-התרבותית הכרוכה בשיחה על הפונקציות השונות של האזור, ובעיקר על מיניות האישה. במחקר אוטואתנוגרפי זה אציג את נסיוני הישיר כמטופלת בתחום ההתמחות בגינקולוגיה בישראל, החל בפגישות הקליניות, דרך הבדיקות והטיפולים השמרניים, ועד לניתוחים. בהסתמך על הסוציולוגיה של הפרופסיות, על הסוציולוגיה של הידע ועל התיאוריה הבורדיאנית בדבר השליטה הגברית וההטמעה בגוף של יחסי הכוח החברתיים, אטען כי המבוכה של נשים ורופאים כאחד משיחה על מיניות נשית ואי-ההכרה בסובייקטיביות הנשית ובאוטונומיה של האישה על גופה מונעות הלכה למעשה את מימוש העקרונות של חוק זכויות החולה בתחום הגינקולוגיה ואת יישומם בפרקטיקה. התיאוריות הסוציולוגיות והמחקר האמפירי החברתי מאפשרים לזרוע אור על פערים בין נורמות חברתיות ותרבותיות לבין העקרונות המנוסחים בחוק. המאמר יַראה כי למרות חצי היובל שחלף מאז נחקק חוק זכויות החולה, נורמות האבחון והטיפול הרפואי בגינקולוגיה לא עברו התאמה לעקרונות המנוסחים בחוק. אטען כי הפרקטיקה הרפואית הקיימת מתאפיינת בהתייחסות חסרה לעקרונות של כבוד האדם ופרטיותו, לחובת היידוע של המטופלת ושיתופה בקבלת ההחלטות הרפואיות, לחובה להציע חלופות טיפול, לאיסור ההפליה וכן לחובה להעניק טיפול רפואי. התייחסות חסרה זו גורעת מהאוטונומיה של האישה על גופה, ומנציחה שליטה גברית – הלובשת צורה של סמכות רפואית – בגוף האישה. לסיכום אטען כי שינוי הפרקטיקה הרפואית הקיימת והתאמתה לחוק כרוכים בשינוי נורמטיבי ביחסי המגדר ברפואה ובמעורבותן של מערכת המשפט ושל המדיניות הציבורית בהגנה על זכויות נשים.

https://law.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2023/04/lawgov-202304-netta.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה