< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): גליון בנושא: הגירות – עיונים בין-תחומיים (רוני בר-לב ומיכל ענבר) (קשת – כתב עת למדעי הרוח והחברה) [עברית] דדליין לטקסט מלא=1.11.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3071401/

Migrations - Interdisciplinary Understandings

קשת – כתב עת למדעי הרוח והחברה
הפקולטה למדעי הרוח והחברה – הקריה האקדמית אונו

קול קורא לגליון בנושא: הגירות – עיונים בין-תחומיים
הגירה היא מעבר ממקום למקום, תנועה הכרוכה בחציית גבולות, תרגום ושינוי. בעשורים
האחרונים התעצמה ההגירה והעמיקה מאוד בחסות תהליכי גלובליזציה. קיימות סיבות שונות ומגוונות
להגירה והן נעות בין רצון לכפיה; בין מימוש שאיפות לחולשה וייאוש; ובין גאולה לחוסר נחת. תהליך
ההגירה כולל גם מצבי ביניים מגוונים, כמו עקירה ואובדן; שחרור והפשטה. מדובר אפוא בתנועה רבת
פנים וממשקים שבה נכסים תרבותיים, שפה ומסמנים, ביתיות ויציבות קיומית, נוף ומולדת, אחידות
וריבוי, נקראים לארגון מחדש ושידוד מערכות.
הדיון בקרב הוגים פילוסופיים במצב המהגר, דוגמת "היהודי הנודד" אצל עמנואל לוינס, ז'אק
דרידה וג'ורג' סטיינר, מתואר כמופע של הומניות ופתיחות. הוגים אחרים רואים במצב המהגר בתוך
החברה אליה הוא היגר גילום של ניכור וזרות. גאורג זימל סבור כי הזר נשאר זר ובשל כך מהווה
נקודת מבחן ומחשבה מחדש אודות מה שברור מאליו. דימויים תרבותיים אלו של המהגר התקיימו
לאורך דורות וגיבשו את תפיסת המקום, המרחב, והחברה. לכך התווספו גישות שונות ביחס להגירה
והתנועות קבלו פרספקטיבות מגוונות כמו נוודות, מסעות, חציית גבולות, נדידה, כניסה ויציאה ועוד.
כתב העת "קשת" קורא לחוקרות וחוקרים להציע מאמרים לגיליון מיוחד שיוקדש להגירה בנושאים
שנמנו או בנושאים אחרים הנוגעים להגירה מתוך פרספקטיבות ודיסציפלינות מגוונות.
הגיליון שואף לתת במה למגוון הקולות והמבטים הבוחנים שאלות ישנות ומעוררים שאלות חדשות.
כמו כן, מטרת הגיליון היא להתחקות אחר ביצועי הגירה שונים, מצבו של המהגר, הלמות הצעדים
ושברי ההליכה. הרחבת התפיסה של תהליך ההגירה כתנועה רב ממדית הנמצאת ברבדים שונים,
נפשיים, פוליטיים, היסטוריים, פיזיולוגיים, ודתיים תאפשר חשיפה והיכרות עם פרספקטיבות חדשות
וקיום דיון מעמיק בתופעה.

הנחיות לכותבי המאמרים:
.1 יש לשלוח את המאמר המוצע כקובץ word עד לתאריך: 1.11.2023 לכתובת המייל:
.ejournal@ono.ac.il
.2 היקף המאמר לא יעלה על 7000 מילים )כולל רשימת המקורות(.
.3 המאמר המוצע יוקלד ברווח כפול וביישור לשני הצדדים. מומלץ להשתמש בגופנים אלה:
בעברית David ובלועזית Roman New Times. גודל הגופן יהיה 12 נקודות.
.4 יש לצרף למאמר תקציר בעברית בהיקף של כ150- מילים.
.5 כללי הכתיבה של המקורות הנהוגים בכתב העת, הם כללי הכתיבה של האגודה הפסיכולוגית
האמריקנית )APA). המערכת מודעת לכך שבמדעי הרוח והמשפטים כללי הכתיבה שונים,
אולם חשוב ליצור אחידות בכתב העת.
.6 יש למספר את העמודים.
.7 המאמר המוצע יועבר שני סבבים של הערכה: הערכה פנימית של מערכת כתב העת, ושיפוט
חיצוני של קוראים מקצועיים מן התחום שבו נכתב המאמר. הקוראים עשויים לבקש שינויים
ותיקונים של המאמר בכל אחד מהשלבים, או להחליט לדחות את המאמר.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה